Ukraina

04.05.2014

System podatkowy Ukrainy cz.2

Tomasz Kawka

 

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest ogólnopaństwowym podatkiem pośrednim, pobieranym z tytułu wytworzenia lub importu pewnych rodzajów towarów konsumpcyjnych. Zgodnie z kryterium podmiotowym płatników tego podatku można najogólniej podzielić na trzy grupy: osoby prawne (rezydenci i nierezydenci), podmioty gospodarcze, które nie mają statusu osoby prawnej oraz osoby fizyczne (prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej). 

Stają się oni podatnikami podatku akcyzowego w przypadku wykonania operacji z wyrobami akcyzowymi. Do takich operacji zalicza się: wyrób towarów akcyzowych na terytorium celnym Ukrainy, import towarów akcyzowych itp. Za towary akcyzowe uważa się[52]:

Opodatkowaniu nie podlegają natomiast wywóz towarów poza terytorium celne Ukrainy, przekazanie towarów do sklepów wolnocłowych oraz import towarów, jeśli nie zostaną one sprzedane w wolnym obrocie.

KPU przewiduje trzy rodzaje stawek podatku akcyzowego: wartościowe, specyficzne lub połączenie dwóch poprzednich. Obowiązują one na całym terytorium Ukrainy. Ich wykaz jest integralną częścią ustawy[53]

Podstawą opodatkowania jest wartość towaru (tj. jego maksymalna cena detaliczna) bez podatku od wartości dodanej i z uwzględnieniem akcyzy, jeśli stawka podatku jest wyrażona wartościowo. Maksymalną cenę detaliczną wyznacza producent lub importer. W przypadku stawki specyficznej będzie to ilość danego towaru.

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje z chwilą realizacji towaru (tzn. dokonania na terytorium celnym Ukrainy jakiejkolwiek czynności odpłatnej lub nieodpłatnej, związanej z dostawą wyrobów akcyzowych zgodnie z zawartą umową albo bez niej) bez względu na cel jego dalszego wykorzystania przez osobę, która go wyprodukowała. Jeśli dany towar zostaje wwieziony na Ukrainę, obowiązek podatkowy powstaje w dniu złożenia deklaracji celnej lub naliczenia podatku przez organy celne[54].

Podatnik sam oblicza należny podatek kierując się obowiązującym ustawodawstwem. Deklaracje dotyczące akcyzy są składane co miesiąc, najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zapłata podatku powinna nastąpić w ciągu 10 dni od końcowego terminu złożenia deklaracji[55].

Aby była możliwa sprzedaż wyrobów akcyzowych na rynku, powinny one być oznakowane znakami akcyzy, które potwierdzają zapłatę podatku. Wzory znaków akcyzy określa rozporządzenie Gabinetu Ministrów. Są one zróżnicowane w zależności od tego, czy towar został wyprodukowany na Ukrainie, czy poza nią.

KPU przewiduje również instytucję składu akcyzowego dla przeciwdziałania nielegalnej produkcji i wprowadzaniu do obiegu wyrobów akcyzowych. W tego rodzaju składach pracownicy organów podatkowych sprawują ciągłą kontrolę poprzez swojego przedstawiciela, m. in. w kwestiach produkcji, przechowywania, wprowadzania do obiegu i ewidencji wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym[56].

 

Podatek od ziemi

Podatek od ziemi należy do grupy podatków ogólnopaństwowych. Ustawodawca zalicza je do tzw. podatków zasobowych.  Płatnikami podatku są właściciele gruntów oraz ich użytkownicy. Zgodnie z KPU za przedmiot opodatkowania uważa się grunty znajdujące się w czyimś posiadaniu lub w jakikolwiek sposób użytkowane. Podstawą opodatkowania jest natomiast wyrażone w pieniądzu oszacowanie wartości gruntu          z uwzględnieniem współczynnika indeksacji, bądź też powierzchnia gruntu, jeśli wycena wartości nie była przeprowadzana.

Stawka podatku w przypadku gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych wynosi 0,1 % ich wartości dla gruntów ornych oraz pastwisk i 0,03 % dla upraw wieloletnich. Jednostką opodatkowania jest jeden hektar. Grunty zajęte pod uprawy leśne opodatkowuje się odrębnym podatkiem od specjalnego wykorzystania zasobów leśnych.

W KPU przewidziano również szereg zwolnień podatkowych, zarówno dla osób fizycznych (zwolnienia podmiotowe), jak i prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Mogą ich udzielać rady obwodowe, miejskie, wiejskie oraz rady w osiedlach typu miejskiego. Organy samorządu terytorialnego są zobowiązane przekazywać właściwym miejscowo organom podatkowym do 1 lutego roku podatkowego informacje o udzielonych ulgach                  i zwolnieniach[57]. Od podatku od ziemi zwalnia się[58]:

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Podatnicy będący osobami prawnymi sami obliczają i wpłacają należny podatek zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 1 stycznia roku podatkowego. Są oni także zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej najpóźniej do 20 lutego. Istnieje również możliwość składania deklaracji miesięcznych. Wpłata należnego podatku w przypadku osób fizycznych musi nastąpić do 1 maja[59].

 

Specjalne reżimy podatkowe

W ramach ogólnopaństwowych i miejscowych podatków wyróżnia się jeszcze jedną subkategorię podatków, określanych przez KPU jako specjalne reżimy podatkowe. Ustawa definiuje je jako system środków określających szczególny porządek opodatkowania podmiotów gospodarczych. Może on przewidywać istnienie odrębnych elementów podatku, jak również różne rodzaje zwolnień od jego zapłaty[60]. Zalicza się do nich: podatek jednolity, zryczałtowany podatek rolny, opłatę w formie celowego dodatku do obowiązującej taryfy na energię elektryczną i cieplną oraz opłatę w formie celowego dodatku do obowiązującej taryfy na gaz ziemny.

1. Podatek jednolity

Podatek jednolity często określa się jako uproszczoną formę opodatkowania. Mogą ją wybrać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, jeśli spełniają sformułowane w KPU warunki. Ustawa dzieli podatników na cztery grupy podatkowe[61]:

Podatnikami podatku jednolitego nie mogą być m. in. przedstawicielstwa, filie i oddziały osób prawnych, które nie są płatnikami podatku, nierezydenci i podmioty zadłużone z tytułu podatku.

Podstawą opodatkowania jest dochód osiągnięty przez podmiot gospodarczy w ciągu roku podatkowego, bez wliczania do niego zysków z dywidend, zysków ze zbycia aktywów oraz podatku od wartości dodanej[62].

Stawki podatku ustalają w odniesieniu do płacy minimalnej rady miejskie, wiejskie oraz w osiedlach typu miejskiego. Wymiar stawek podatku przedstawia poniższa tabela.

Tabela II.1. Stawki podatku jednolitego w relacji do płacy minimalnej

Grupa podatkowa

Stawki podatku

Pierwsza

1 – 10 %

Druga

2 – 20 %

Trzecia

3 / 5 %

Czwarta

3 / 5 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 293 Kodeksu Podatkowego Ukrainy  

Jeśli podatnik przekroczył w okresie sprawozdawczym dopuszczalną wysokość dochodu lub prowadził niedozwoloną przez przepisy o podatku jednolitym działalność gospodarczą, to dochód uzyskany z tego tytułu jest opodatkowany stawką 15 %[63].

Okresem sprawozdawczym dla podatników należących do pierwszej grupy podatkowej jest rok kalendarzowy, zaś dla pozostałych grup kwartał. Podatnicy pierwszej i drugiej grupy płacą podatek w formie zaliczki do 20 dnia bieżącego miesiąca podatkowego, zaś w trzeciej i czwartej grupie dokonuje się to do 10 dnia następującego po kwartale, za który następuje rozliczenie. Podatek pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi. Płatnicy podatku prowadzą sprawozdawczość na zasadach określonych przez Ministerstwo Finansów Ukrainy[64].

Podatników zwalnia się z obowiązku zapłaty następujących podatków:

Aby przejść na uproszczony system opodatkowania należy wystąpić z wnioskiem do miejscowego organu podatkowego nie później niż 15 dni przed początkiem nowego kwartału. Po weryfikacji podatnik zostaje zarejestrowany. Podobnie ma się rzecz z przejściem na ogólne zasady opodatkowania działalności – należy jednak o tym poinformować organ podatkowy najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem nowego kwartału. W przypadku m. in. przekroczenia dopuszczalnego rozmiaru dochodu, dopuszczalnej liczby zatrudnionych osób lub prowadzenia niedozwolonej działalności gospodarczej podatnik traci status podatnika podatku jednolitego[65].

2. Zryczałtowany podatek rolny

Płatnikami podatku mogą być producenci rolni, u których udział produkcji rolnej w produkcji całkowitej w poprzednim roku wyniósł co najmniej 75 %. Przedmiotem opodatkowania jest powierzchnia gruntów rolnych i/lub wód w posiadaniu producenta rolnego, na zasadzie własności lub użytkowania, w tym dzierżawy. Jako podstawę opodatkowania uznaje się pieniężną wycenę hektara przeprowadzoną na dzień 1.07.1995 r. Rozmiar stawek podatku jest zróżnicowany ze względu na klasę bonitacyjną gruntu oraz jego położenie i waha się od 0,03 do 1 % oszacowanej wartości hektara. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Podatnicy sami obliczają należny podatek zgodnie ze stanem faktycznym na 1 stycznia i do 20 lutego przekazują organom podatkowym deklarację podatkową za bieżący rok. Zapłata podatku następuje w okresach miesięcznych – do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składane jest rozliczenie, w wysokości jednej trzeciej sumy podatku przewidzianego do zapłaty za dany kwartał. Przy tym w pierwszym i drugim kwartale płaci się 10 % rocznej sumy podatku, w trzecim 50 %, a w czwartym 30 %. Podatnicy zryczałtowanego podatku rolnego są zwolnieni z obowiązku zapłaty następujących podatków:

Podatnik może utracić status w przypadku zakończenia działalności, stwierdzenia przez organ podatkowy nieprawdziwości danych podanych w deklaracji podatkowej lub przy obniżeniu się udziału produkcji rolnej w całkowitej produkcji poniżej 75 %. W wyżej wymienionych sytuacjach, a także przy dobrowolnej rezygnacji ze statusu podatnika, od nowego roku obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych[66].


Podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z ustawą „O samorządzie lokalnym na Ukrainie” jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do ustanawiania podatków i opłat lokalnych w zakresie dozwolonym przez KPU[67]. Podatki i opłaty lokalne stanowią ważną część dochodów budżetów lokalnych, tj. budżetów miejscowych administracji państwowych i organów samorządu lokalnego (rad miejskich, wiejskich i w osiedlach typu miejskiego) [68]. Należy wszakże zaznaczyć, że nie wszystkie wpływy podatkowe do budżetu lokalnego pochodzą z tych podatków – oprócz tego mogą to być wpływy np. z tytułu podatku od osób fizycznych lub cła w części przypadającej na dany budżet[69]. Za podatki i opłaty lokalne uważa się wyłącznie te, które zostały uznane za takie przez KPU. Samorząd lokalny bezwarunkowo ustanawia podatek od nieruchomości, podatek jednolity oraz opłatę za prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej, może natomiast ustanowić również opłatę za miejsca parkingowe oraz opłatę turystyczną. Należy przy tym określić podstawę opodatkowania, płatników podatku, stawkę opodatkowania i okres sprawozdawczy. Jeśli stawka podatku nie została określona, przyjmuje się ją w wysokości najniższej dopuszczalnej. Jednostki samorządowe mają prawo udzielać ulg podatkowych, z tym zastrzeżeniem, że ich beneficjentami nie mogą być indywidualne osoby fizyczne lub prawne. Tak samo ma się rzecz ze zwolnieniami podatkowymi[70]

1. Podatek od nieruchomości[71]

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne lub prawne – właściciele nieruchomości mieszkalnych. Jeśli na nieruchomości została ustanowiona współwłasność, podatnikiem jest każdy z posiadaczy w odpowiedniej części. Przedmiotem opodatkowania jest powierzchnia nieruchomości, określana przez organy podatkowe według danych Państwowego Rejestru Praw Rzeczowych w przypadku osób fizycznych lub jeśli podatnik jest osobą prawną jest zobowiązany do samodzielnego wyznaczenia podstawy opodatkowania. KPU przewiduje również katalog ulg w spłacie podatku – osobom fizycznym przysługuje prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania o 120 m2 dla mieszkań oraz o 240 m2 dla budynków mieszkalnych raz w okresie sprawozdawczym. Całkowicie zwolnione od podatku są m. in. następujące rodzaje nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości są określane kwotowo przez uprawnione organy samorządu terytorialnego za 1 m2 powierzchni mieszkalnej. Wysokość stawek podatku przedstawia poniższa tabela.

Tabela II.2. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w stosunku do płacy minimalnej

Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia w m2

Stawka podatku

Mieszkanie

< 240

1 %

Budynek mieszkalny

< 500

1 %

Mieszkanie

> 240

2,7 %

Budynek mieszkalny

> 500

2,7 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 265.5 Kodeksu Podatkowego Ukrainy

Okres sprawozdawczy to rok kalendarzowy. Osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty podatku otrzymują od organów podatkowych zawiadomienie o jego wysokości, zaś osoby prawne dokonują samoobliczenia kwoty należnego podatku według stanu na 1 stycznia roku podatkowego i przekazują organom podatkowym w terminie do 1 lutego wypełnioną deklarację podatkową. Podatek jest płacony we właściwym miejscowo urzędzie podatkowym i przekazywany do budżetu lokalnego. 

2. Opłata turystyczna[72]

Płatnikami są obywatele Ukrainy, cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa przebywający na obszarze, na którym obowiązuje postanowienie organu samorządu terytorialnego o ustanowieniu tego rodzaju opłaty, a na rzecz których są świadczone usługi pobytowe. Podstawą opodatkowania jest wartość świadczonych usług bez wliczania do nich np. wyżywienia i obowiązkowego ubezpieczenia. Stawka opłaty waha się między 0,5-1 % podstawy opodatkowania. Opłata może być wniesiona za pośrednictwem administracji hotelu i innych miejsc zakwaterowania, które pełnią rolę agenta podatkowego. Okres rozliczeniowy to kwartał.

Organy i rodzaje kontroli podatkowej

Jednym z najważniejszych elementów sprawnie funkcjonującego systemu podatkowego jest kontrola podatkowa, która zapewnia przestrzeganie przez podatników obowiązującego prawa podatkowego, a w przypadku jego naruszenia nakłada sankcje na winnych złamania przepisów.

Na Ukrainie jako kontrolę podatkową rozumie się system środków, które są wykorzystywane przez organy kontrolne celem sprawdzenia prawidłowości naliczenia, całkowitości i terminowości zapłaty podatków i opłat, przestrzegania przepisów w sprawach regulowania przepływu gotówki, przeprowadzania rozrachunków i operacji kasowych, patentów, licencji i innych aktów prawnych, kontrola przestrzegania których należy do kompetencji organów kontrolnych[73]. KPU przewiduje dwa rodzaje organów kontrolnych: Państwową Służbę Podatkową Ukrainy (DPSU) oraz Państwową Służbę Celną Ukrainy (DMSU). Pierwsza z nich sprawuje kontrolę nad zapłatą podatków na rzecz budżetów (państwowego i lokalnych) oraz państwowych funduszy celowych, zaś druga w szczególności zajmuje się kwestiami cła, podatku akcyzowego, od wartości dodanej oraz innych, które są ściągane przy wwozie lub wywozie towarów na/z terytorium celnego Ukrainy[74]. Powyższe organy są wspierane w swoich działaniach przez prokuraturę, jednostki milicji podatkowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które jednak nie mają prawa prowadzić bezpośrednich kontroli podmiotów gospodarczych[75]. Prawo podatkowe Ukrainy zakłada trzy podstawowe formy nadzoru[76]:

Wpisowi do ewidencji podatkowej podlegają wszyscy płatnicy podatków, niezależnie od tego, czy są osobami samozatrudnionymi czy prawnymi. Płatnicy podatków rejestrują się w organach DPSU właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, siedzibę osoby prawnej lub jej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. W przypadku zaistnienia stanu faktycznego wymagającego wniesienia zmian do ewidencji podatkowej (np. przeniesienie działalności na teren innej jednostki administracyjnej) należy powiadomić o tym organ kontroli podatkowej w ciągu dziesięciu dni. Taki sam termin obowiązuje w sytuacji, gdy organy podatkowe stwierdzą nieprawidłowości w przedstawionych danych. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach utraty zdolności prawnej przez prowadzącego działalność gospodarczą, śmierci, zawieszenia działalności gospodarczej, postanowienia przez sąd o zakazie prowadzenia działalności, zgłoszenia zakończenia działalności lub likwidacji jednostki organizacyjnej[77].

Zapewnienie działalności organów służby podatkowej w sensie analitycznym i informacyjnym obejmuje zbieranie, opracowanie i wykorzystanie informacji, która jest niezbędna dla wykonania przez organy podatkowe swoich funkcji i zadań. Informacja podatkowa to w szczególności deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe oraz ewidencja dokonanych operacji gospodarczych. Tego rodzaju informacji dostarczają m. in. sam podatnik, organy władzy wykonawczej i samorządu terytorialnego oraz banki i inne instytucje finansowe[78].

Kontrola podatkowa w węższym sensie (weryfikacja podatkowa) może przyjąć następujące formy[79]:

Pierwszy rodzaj weryfikacji polega na badaniu całej sprawozdawczości finansowej płatnika podatku, które odbywa się w siedzibie DPSU. Dla przeprowadzenia kontroli biurowej nie jest konieczna zgoda właściwego miejscowo kierownika organu podatkowego, jak również zgoda i obecność podatnika[80].

Kontrola dokumentowa odbywa się na zlecenie Administracji Prezydenta, Rady Najwyższej, Gabinetu Ministrów oraz miejscowych organów władzy wykonawczej niezależnie od ilości przeprowadzonych w danym podmiocie weryfikacji, w dowolnie wybranym czasie. Kontrolę przeprowadza się na podstawie obowiązujących przepisów, tj. Konstytucji, ustaw, rozporządzeń, instrukcji i innych. Konieczne jest przygotowanie szczegółowego planu kontroli, który jest przedkładany kierownictwu przedsiębiorstwa. Inspektorzy podatkowi są zobowiązani przedstawić upoważnienie do kontroli i rozporządzenie inspekcji podatkowej, która zleciła kontrolę. W sferze podatków badaniu podlegają: prowadzenie w należytym porządku księgowości i sprawozdawczości finansowej, przedstawienie dokumentów uzasadniających przyznanie ulg podatkowych oraz terminowa i pełna zapłata podatku[81].

Za faktyczną uważa się kontrolę przeprowadzaną w siedzibie podatnika bez uprzedzenia. Jej celem jest sprawdzenie przestrzegania prawa m. in. w takich dziedzinach jak regulowanie obiegu gotówki, przeprowadzania rozliczeń, prowadzenia operacji kasowych itp. Kontrola faktyczna może trwać maksymalnie dziesięć dób i może być przedłużona o 5 dób[82]

W przypadkach, kiedy nie następuje samoobliczenie podatku przez podatnika, kwota podatku jest obliczana przez organ podatkowy. Podatnikowi przysługuje prawo zaskarżenia decyzji na drodze administracyjnej lub sądowej. Organami uprawnionymi do rozpatrywania skarg są oddziały Państwowej Administracji Podatkowej (DPAU) w obwodach i mieście Kijowie. Podatnik może również wnioskować o kasację decyzji organów podatkowych – prośby są rozpatrywane przez te same organy. Może też dojść do odwrotnej sytuacji, gdy decyzja sądu została podjęta na niekorzyść DPSU. Wtedy organy podatkowe mogą złożyć apelację do Sądu Najwyższego Ukrainy lub Wyższego Sądu Gospodarczego. Mają one też możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o ogłoszenie bankructwa podatnika niezdolnego do spłaty zadłużenia z tytułu podatków i składek na rzecz budżetu oraz państwowych funduszy celowych[83].  

Ważnym uprawnieniem organów podatkowych jest nakładanie sankcji za naruszenie obowiązującego ustawodawstwa. Odpowiadać z tego tytułu mogą płatnicy podatku, agenci podatkowi i/lub zatrudniane przez nich osoby. Prawo Ukrainy przewiduje trzy rodzaje odpowiedzialności za złamanie przepisów podatkowych – finansową, administracyjną lub karną, przy czym odpowiedzialność finansowa nie wyklucza dwóch pozostałych rodzajów. Jeśli podatnik złamał kilka przepisów, za każdy odpowiada osobno. Najpowszechniej stosowane są kary finansowe, których skrócony katalog przedstawia poniższa tabela.

Tabela II.3. Kary finansowe za naruszenie przepisów podatkowych

Rodzaj przestępstwa

Wymiar kary w hrywnach

Naruszenie procedury wprowadzenia do ewidencji podatkowej

510 - 1020

Przekroczenie terminu podania informacji o otwarciu/zamknięciu rachunku bankowego

340

Naruszenie procedury podania informacji o płatniku podatku – osobie fizycznej

85 - 1020

Przekroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej

170 - 1020

Niedotrzymanie terminu przechowywania dokumentów podatkowych

510 - 1020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 117-121 Kodeksu Podatkowego Ukrainy

Jak wynika z powyższego zestawienia, kary te nie są dla podatników zbyt dotkliwe, nawet biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń w kraju. Mają one charakter uznaniowy, podobnie jak sankcje podatkowe przewidziane przez Kodeks Wykroczeń (np. za błędy w ewidencji podatkowej) z tym, że te ostatnie są oparte na wielkości bazowej, tzw. nieopodatkowanym minimum dochodów obywateli, wynoszącym 17 hrywien[84][52]     І. Педь, op. cit., s. 281

[53]     Податковий Кодекс України, ст. 215

[54]     Ibidem, ст. 216

[55]     Ibidem, ст. 222-223

[56]     Ibidem, ст. 230

[57]     Ibidem, ст. 269-273, 281.1, 284.1

[58]     Мацелик М.О.[et al.], op. cit., s. 477

[59]     Податковий Кодекс України, ст. 285-287

[60]     Ibidem, ст. 11

[61]    Ibidem, ст. 291.4

[62]    Ibidem, ст. 292

[63]    Ibidem, ст. 293.4

[64]    Ibidem, ст. 294-296

[65]    Ibidem, ст. 298

[66]    Ibidem, ст. 306-309

[67]    Кириленко О.П., Місцеві фінанси, Знання, Київ 2008, s. 97

[68]    Ю. В. Пасічник, op. cit., s. 471

[69]    Карлін М.І., Державні фінанси України, Знання, Київ 2008, s. 69

[70]    Податковий Кодекс України, ст. 10.3, 10.4, 12.3

[71]    Ibidem, cт. 265

[72]    Ibidem, ст. 268

[73]    Ibidem, cт. 61.1

[74]    Ibidem, cт. 41

[75]    Ibidem, cт. 61.3

[76]    Ibidem, cт. 62

[77]    Ibidem, гл. 6

[78]    Ibidem, гл. 7

[79]    Ibidem, ст. 75

[80]    Ibidem, ст. 75.1.1,  ст. 76

[81]    P. А. Слав’юк, op. cit., s. 107-109

[82]    Податковий Кодекс України, ст. 75.1.3, ст. 82.3

[83]    М.О. Мацелик [et al.], op. cit., s. 534-536

[84]    Кодекс України про адміністративні правопорушення, 07.12.1984, N 8073-X, ст. 163-1, 163-3


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2023-02-16)
UAHhrywna (Ukraina)0,1258
Spadek0%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2024-02-28)
AMD (100)dram (Armenia)0,9816
Spadek-0.18%
GELlari (Gruzja)1,4996
Spadek-0.58%
MDLlej Mołdawii0,2239
Wzrost0.49%
AZNmanat azerbejdżański2,3464
Spadek-0.2%
KGSsom (Kirgistan)0,0446
Spadek-0.22%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,3643
Spadek-0.16%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0319
Spadek-1.54%
KZT (100)tenge (Kazachstan)0,8856
Spadek-0.12%

Biznes na Wschodzie

 

21.07.2019

 

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

Rosja jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Dlatego każdy cudzoziemiec może otworzyć i zarejestrować firmę w Rosji. Poniżej przedstawiamy, jakie cechy rosyjskiej gospodarki i ustawodawstwa należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu firmy, oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

 
 

 

28.05.2019

 

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest jednym z krajów UE o bardzo atrakcyjnych warunkach na rozpoczęcie biznesu. Kraj jest częścią Unii Europejskiej. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest ogólnie korzystna, istnieje stabilny rozwój gospodarki rynkowej, Litwini mogą tu znaleźć swoją niszę, istnieją sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej również dla cudzoziemców.

 
 

 

01.05.2018

 

Podatek VAT na Ukrainie

 
 
 
 
 

Opinie

Uzbekistan

29.05.2023

 

Uzbekistan – krok w stronę zielonych projektów?

Już od 2013 roku Chiny systematycznie wprowadzają liczne inicjatywy gospodarcze, kulturowe oraz społeczne w ramach One Belt One Road między innymi w regionie Azji Centralnej. Jedną z istotniejszych płaszczyzn jest promocja „zielonych” projektów, które z każdym rokiem nabierają na sile i stają się nieodłącznym elementem międzynarodowej narracji polityczno-gospodarczej Chin. 

 
 

Kazachstan

29.05.2023

 

Kazachstan i Chiny: nowy etap współpracy gospodarczej

W ostatnich latach Kazachstan stał się liderem w regionie Azji Centralnej w kontekście rozwoju gospodarczego, głównie dzięki wielowektorowej polityce nawiązywania i rozszerzania współpracy na tej płaszczyźnie. Niewątpliwie liczne spotkania premiera Kazachstanu Alikhana Smailova mające miejsce 23-25 maja w Doha oraz wcześniejsze z sekretarzem stanu USA, wskazują na znaczny rozpęd tego państwa w budowie siatki partnerów gospodarczych. 

 
 
 
 
 
 

Wiedza

Kazachstan

24.02.2019

 

Konflikt o wodę kluczowym problemem bezpieczeństwa energetycznego w Azji Centralnej

Azja Centralna jest regionem o dużym znaczeniu strategicznym. Decyduje o tym zarówno jej korzystne położenie geograficzne, które przez wieki stanowiło ważny element łańcucha transportowego łączącego Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, jak również bogactwo zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych rzek Amu-darii i Syr-darii, ropy naftowej na terenie Kazachstanu, a także gazu ziemnego w Turkmenistanie. 

 
 

Rosja

29.01.2019

 

Eurazjatycki Bank Rozwoju – narzędzie ekonomicznej integracji na obszarze byłego ZSRR

Jednym z priorytetów polityki prezydenta Władimira Putina po jego dojściu do władzy na początku XXI wieku była odbudowa pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i rządach Borysa Jelcyna. Naturalnym kierunkiem ofensywy międzynarodowej była reintegracja oraz odzyskanie wpływów na obszarach niegdyś wchodzących w skład państwa sowieckiego. Rosyjscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę, że dla powodzenia tej strategii konieczne będzie podjęcie działań nie tylko o charakterze politycznym, ale również ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym. 

 
 
 
 
 
 

Zaproszenia

 

14.05.2023

 

Dołącz do nas

Portal rynekwschodni.pl poszukuje osoby chętne do współprowadzenia strony. Mile widziani studenci i doktoranci. Kontakt: redakcja@rynekwschodni.pl

 
 

 

18.06.2019

 
XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 
 

Po godzinach

Azerbejdżan

15.08.2022

 
„Wisła” popłynie w kolejnych krajach!

„Wisła” popłynie w kolejnych krajach!

W ramach kolejnej edycji Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” ruszymy w znane nam strony: do Azerbejdżanu, Serbii i Turcji, jednak szczególnie nas cieszy rozszerzenie kręgu odwiedzanych przez nas państw o Słowenię i Bułgarię.

 
 

Kirgistan

11.06.2022

 
5. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WISŁA” W KIRGISTANIE

5. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WISŁA” W KIRGISTANIE

Republikański Dom Kino im. Czingiza Ajtmatowa w Biszkeku w dniach 6-12 czerwca 2022 zaprasza na pokazy filmów w ramach 5. Festiwalu Filmów Polskich „Wisła”.  To świetna okazja, aby zapoznać się z filmowymi nowościami ostatnich dwóch lat, autorstwa zarówno znanych i wielokrotnie nagradzanych reżyserów, jak i utalentowanych, zachwycających swoimi pierwszymi dziełami debiutantów. Wejście na wszystkie pokazy w ramach festiwalu jest bezpłatne!

 
 

Abchazja

30.04.2022

 

Kolejna edycja Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” rozpocznie się już w maju

Kolejna edycja Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” rozpocznie się już w maju! Tegoroczny sezon rozpoczniemy od Chorwacji. Święto polskiej kinematografii będziemy tam obchodzić aż 11 dni w czterech miastach: w Splicie, Puli, Rijece i Varaždinie, a pokazy filmowe rozpoczniemy w Splicie 20 maja w kinie „ZlatnaVrata”.

 
 

Rosja

22.12.2021

 
Między Mikołajem II a Leninem. Państwowość rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917 roku

Między Mikołajem II a Leninem. Państwowość rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917 roku

Niniejsza monografia, stanowiąca efekt wielu lat badań autora nad dziejami Rosji, jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego przedstawienia historii państwowości rosyjskiej oraz różnych koncepcji państwa w czasie rewolucji lutowej. Zawiera informacje, fakty oraz interpretacje wydarzeń historycznych, które pozwalają dyskutować o tym, dlaczego w Rosji 1917 roku nie udało się zbudować państwa demokratycznego i konstytucyjnego.

 
 

Rosja

27.10.2021

 
Sputnik startuje 18 listopada

Sputnik startuje 18 listopada

15. Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską" rozpocznie się 18 listopada. Na pokazy zapraszamy do warszawskich kin Luna i Iluzjon.

 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2022

Zaloguj