Ukraina

20.06.2021

Raport SWZ Ukrainy: Moskwa nie ma wystarczających środków, aby „ostatecznie rozwiązać sprawę ukraińską”

Bartłomiej Cięszczyk

W styczniu, zanim doszło wydarzeń, których zwieńczeniem było spotkanie prezydentów Rosji i USA w Genewie, Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy  przygotowała i udostępniła biuletyn informacyjny „Biała Księga”. To pierwszy taki raport w historii ukraińskiego wywiadu zagranicznego.

Wyjątkowość tej publikacji polega na tym, że przedstawia ona pracę Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy na tyle, na ile pozwala na to obowiązujące prawo. Dzięki niej możemy zajrzeć za kulisy tego szczególnego i tajnego obszaru działalności.

Biała Księga Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy to dowód na wdrażanie na Ukrainie  tradycji i zasad służb wywiadowczych krajów europejskich w zakresie otwartości, przejrzystości i demokratycznej kontroli cywilnej nad sektorem bezpieczeństwa i obronności Ukrainy.

Głównym punktem raportu jest ocena najważniejszych zagrożeń zewnętrznych dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w sferze polityki zagranicznej, gospodarczej, informacyjnej i innych.

W raporcie szczególną uwagę zwraca się na główne źródło zagrożeń Ukrainy - Federację Rosyjską. Plany, strategię i taktykę Kremla w zakresie realizowanej polityki wobec Ukrainy, zmierzającej do osłabienia ukraińskiej państwowości zarówno wewnętrznie, jak i poprzez otoczenie zewnętrzne.

Zdaniem analityków wywiadu zagranicznego Ukrainy, nie przewiduje się szybkich zmian Kremla w kwestii głównych kierunków rosyjskiej polityki zagranicznej, w najbliższych latach Rosja pozostanie głównym źródłem zagrożeń bezpieczeństwa na Ukrainie i wokół niej. Cele strategiczne Federacji Rosyjskiej w stosunku do Ukrainy pozostaną niezmienione i przewidują utrzymanie jej w orbicie wpływów wyłącznie rosyjskich oraz uniemożliwienie jej ruchu w kierunku europejskim i euroatlantyckim.

Jednym z celów strategicznych Kremla jest zaangażowanie Ukrainy lub jej części w swego rodzaju projekt superpaństwowy pod przewodnictwem Moskwy o kryptonimie „ZSRR 2.0”. Federacja Rosyjska nie powinna pozwalać na zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego Ukrainy oraz jakości i poziomu życia jej ludności. Federacja Rosyjska będzie dążyć do rozwiązania systemowych problemów demograficznych kosztem ukraińskich zasobów ludzkich - uważają analitycy ukraińskiego wywiadu.

Celem Rosji jest instytucjonalna słabość Ukrainy, podważająca jej państwowość, federalizację i dojście do władzy sił prorosyjskich. Ukraiński wywiad jest również przekonany, że Moskwa zamierza uniemożliwić USA udział w rozwiązaniu sytuacji wokół Ukrainy.

Na taką politykę Federacji Rosyjskiej nie wpłynie ani ogólne, niekorzystne dla Kremla tło międzynarodowe, ani pojawienie się szeregu nowych czynników,  jak zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA, zawirowania na rynku węglowodorów, destrukcyjne zjawiska w rosyjskiej gospodarce i możliwa zmiana władzy w Rosji.

Raport wymienia cele taktyczne Rosji w stosunku do Ukrainy:

- słabość instytucjonalna Ukrainy i podważanie podstaw ukraińskiej państwowości;

- federalizacja Ukrainy (najlepiej utworzenie konfederacji), w której podmiot wchodzący w skład federacji faktycznie kontrolowanej przez Moskwę będzie odgrywał rolę „kotwicy” spowalniającej ruch Ukrainy na Zachód;

- przejęcie kontroli nad władzą ustawodawczą i wykonawczą przez siły prorosyjskie na Ukrainie;

- osłabienie międzynarodowego poparcia dla Ukrainy;

- uniemożliwianie Stanom Zjednoczonym bezpośredniego udziału w rozwiązaniu sytuacji wokół Ukrainy i jej terytoriów;

- przeniesienie ciężaru utrzymania czasowo okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainę, przy zachowaniu faktycznej kontroli Federacji Rosyjskiej nad tymi terytoriami;

- zapobieganie reintegracji czasowo okupowanych terytoriów według ukraińskich scenariuszy;

- jednostronne zniesienie przez Ukrainę blokady gospodarczej obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Krymu;

- zniesienie „ukraińskiego” pakietu zachodnich sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w dziedzinie handlu, finansów i technologii oraz ograniczeń personalnych.

Raport ukraińskiego wywiadu dowodzi, że samo istnienie niezależnej, jednolitej i zorientowanej na Zachód Ukrainy stanowi zagrożenie dla Rosji. Jednak na obecnym etapie Moskwa nie ma wystarczających środków, aby siłą „ostatecznie rozwiązać sprawę ukraińską”.  Polityka Kremla wobec Ukrainy koncentruje się na systemowej realizacji długoterminowej strategii niszczenia „projektu państwa ukraińskiego”, na wykorzystaniu wobec niego działań hybrydowych - jednoczesnym wykorzystaniu wewnętrznych i zewnętrznych środków militarnych, wpływ polityczny, presję finansową i gospodarczą, handlową, energetyczną i informacyjną.

W ocenie Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Rosja nigdy nie zrezygnuje z kontroli nad „strefą własnych interesów strategicznych”, do której Kreml nadal się odwołuje. To kluczowe zagrożenie ze strony Moskwy, która polega na realizacji na Ukrainie scenariusza „kontrolowanego chaosu torującego drogę zemście”. Zgodnie z planem Kremla na Ukrainie należy położyć podwaliny pod zemstę sił prorosyjskich, które będą miały dobrze ukształtowany pion polityczny, zdolny do przejęcia władzy ustawodawczej i wykonawczej w republice.

Głównymi przesłankami realizacji tego projektu są wewnętrzne spory, słabość ukraińskich instytucji państwowych i utrata poparcia ze strony Zachodu.

Analitycy ukraińskiego wywiadu ostrzegają, że wybory samorządowe na Ukrainie jesienią 2020 roku były tylko początkowym etapem realizacji planu Moskwy, a teraz Federacja Rosyjska dąży do stworzenia warunków niezbędnych do przedterminowych wyborów parlamentarnych. W ramach praktycznej realizacji tego scenariusza Rosja aktywnie działa w kilku kierunkach naraz:

1. Erozja instytucji ukraińskiej państwowości. Tutaj szczególny nacisk kładzie się na pogłębianie sprzeczności między centrum a regionami, ponadto Federacja Rosyjska nadal nadyma autonomię etniczną i separatyzm regionalny w różnych regionach Ukrainy, w szczególności na Zakarpaciu, Galicji, Besarabii, a także prowokuje wrogość międzyetniczną i międzywyznaniową. Tu, według ukraińskich analityków, Rosja dąży do  politycznego zdestabilizowania życia społeczno-politycznego Ukrainy do tego stopnia, aby „pomoc Kremla” stała się jedyną opcją zapewniającą Ukrainie przetrwanie. W rzeczywistości  chodzi o próby wzniecania wojny wszystkich przeciwko wszystkim na terytorium kraju i prowadzeniu na tym tle polityczno-sabotażowej lub militarnej operacji mającej na celu zmianę przywództwa na Ukrainie.

2. Osłabienie międzynarodowego poparcia dla Ukrainy. Kreml próbuje wywołać efekt „zmęczenia Ukrainą” na Zachodzie. Tu lobbing i wywrotowe antyukraińskie działania sił prorosyjskich w krajach zachodnich umiejętnie nakładają się na obiektywne trudności w przeprowadzaniu reform integracji europejskiej na Ukrainie i pogłębianie się zjawisk kryzysowych w UE, które odwracają uwagę Brukseli od spraw wschodnioeuropejskich. Szczególne znaczenie dla Moskwy ma „deaktualizacja” kwestii ukraińskiej w wymiarze międzynarodowym. W tym celu Rosja, drogą dyplomatyczną i innymi kanałami, informuje zagranicznych polityków oraz przedstawicieli środowisk bankowych i biznesowych o rzekomym nadużyciu środków kredytowych przez Ukrainę.

3. Manipulacje w stosunku do terytoriów czasowo okupowanych. Wywiad Ukrainy podkreśla, że ​​okupowane terytoria Donbasu są ważne dla Federacji Rosyjskiej nie jako takie, ale przede wszystkim jako instrument destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Jak stwierdzono w raporcie, Rosja dąży do marginalizacji tych terytoriów, przekształcenia ich w szeroko rozumianą „szarą strefę”.

4. Stworzenie groźnego tła wojskowego. Rosyjski potencjał militarny, skoncentrowany na granicach z Ukrainą, umożliwia bez dodatkowej mobilizacji i przy minimalnych środkach przygotowawczych przeprowadzenie dowolnej formy operacji wojskowej przeciwko Ukrainie - uważają ukraińscy analitycy. Jednocześnie najprawdopodobniej Rosja manipuluje możliwością inwazji militarnej, a także wykorzystaniem do tego celu licznych ćwiczeń wojskowych w pobliżu granic Ukrainy.

5. Ekonomiczny. Kierunek ten zakłada prowadzenie z Ukrainą wojny handlowej i gospodarczej na dużą skalę. Rosja będzie rozszerzać sankcje wobec Ukrainy, zwiększać presję finansową, szantaż energetyczny, blokadę tranzytu i transportu, będzie nadal wypierać ukraińskich producentów z tradycyjnych rynków zbytu, nadal będzie dyskredytować ukraińskie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, kontynuować penetrację inwestycji na rynki ukraińskie.

Biuletyn dowodzi, że region azowsko-czarnomorski jest postrzegany przez Moskwę jako ważna trampolina do ekspansji na Morze Śródziemne, Bliski Wschód i Afrykę. Militaryzacja Krymu odgrywa kluczową rolę jako czynnik zmiany wojskowo-politycznej równowagi sił w regionie Morza Czarnego, w szczególności poprzez stworzenie systemu ograniczającego swobodę działania NATO w tym regionie.

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy powołuje się na liczne dane wywiadowcze zebrane w latach „okupacji”, potwierdzające, że Moskwa nigdy nie rozpatrywała Krymu pod względem potencjału gospodarczego (przemysłowego, rolniczego, turystycznego,  humanitarnego). Przeciwnie, Kreml postrzega Krym przede wszystkim jako przyczółek militarny, bazę wojskową zaniedbując czynniki ekonomiczne, humanitarne i środowiskowe.

Zgodnie z ukraińskim dokumentem, Rosja aktywnie buduje wojskowe grupy uderzeniowe na półwyspie, zwiększając liczebność wojsk i wyposażając je w nowe rodzaje uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jednocześnie stwarzając warunki do wzmocnienia swojego potencjału na tym terytorium. Głównym celem Rosji, według wywiadu zagranicznego Ukrainy, jest zdobycie dominacji w regionie Morza Czarnego z pomocą Krymu. Utworzono tam potężne zgrupowanie wojsk (jednostki lądowe, powietrzne i morskie).

„Strona rosyjska stwarza warunki do rozmieszczenia broni jądrowej, jej poszczególnych komponentów i nośników na terenach okupowanych, prowadzi prace nad odbudową infrastruktury jądrowej, która zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy” - informuje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Prawie wszystkie radzieckie systemy rakiet przeciwlotniczych, które mogą być wyposażone w ładunki jądrowe, zostały zinwentaryzowane i zaangażowane. Uzbrojenie tych systemów obrony powietrznej w nowoczesne pociski trwa nadal, a nowe wyrzutnie rakiet zostały postawione w stan gotowości. Już teraz rosyjskie systemy przeciwlotnicze kontrolują większość Morza Czarnego, a pociski ziemia-ziemia całkowicie je pokrywają. W Sewastopolu stacjonują wojskowe samoloty i statki, które mogą być również wyposażone w pociski z głowicami nuklearnymi. W rosyjskiej retoryce dominuje teza o „prawie Rosji do rozmieszczenia broni jądrowej na własnym terytorium, w tym możliwości jej rozmieszczenia na Krymie”.

Działania Federacji Rosyjskiej dotyczące rozmieszczenia systemów obrony powietrznej na Krymie, modernizacji Floty Czarnomorskiej i jej masowego wyposażenia w morskie pociski manewrujące wskazują, że Moskwa planuje utworzenie tzw. „stref zakazu dostępu” nie tylko w rejonie Morza Czarnego, ale także Morza Śródziemnego.

Co więcej, rosyjskie plany rozwoju i użycia „taktycznej broni jądrowej”, w szczególności na Krymie, w nowoczesnych warunkach pozwalają Kremlowi na zwiększenie nacisku na społeczność międzynarodową, a także na agresywną dominację na Morzu Czarnym oraz śródziemnomorskiej i europejskiej arenie działań.

Wszystko to zagraża bezpieczeństwu i interesom narodowym nie tylko Ukrainy, ale także jej strategicznych partnerów - zauważają analitycy Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.


Opracowano na podstawie https://szru.gov.ua/white-book/bila-knyha-sluzhby-zovnishnoi-rozvidky-ukrainy

***

Wesprzyj rynekwschodni.pl i postaw nam kawę :) https://buycoffee.to/rynekwschodni.pl  


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2021-11-30)
UAHhrywna (Ukraina)0,1517
Spadek-1.04%
RUBrubel rosyjski0,0551
Spadek-0.72%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2021-11-24)
AMD (100)dram (Armenia)0,8718
Wzrost0.8%
GELlari (Gruzja)1,3400
Wzrost2.23%
MDLlej Mołdawii0,2351
Wzrost0.77%
AZNmanat azerbejdżański2,4553
Wzrost1.29%
KGSsom (Kirgistan)0,0492
Wzrost1.23%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,3698
Wzrost1.34%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0388
Wzrost1.31%
KZT (100)tenge (Kazachstan)0,9642
Wzrost1.2%

Biznes na Wschodzie

 

21.07.2019

 

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

Rosja jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Dlatego każdy cudzoziemiec może otworzyć i zarejestrować firmę w Rosji. Poniżej przedstawiamy, jakie cechy rosyjskiej gospodarki i ustawodawstwa należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu firmy, oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

 
 

 

28.05.2019

 

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest jednym z krajów UE o bardzo atrakcyjnych warunkach na rozpoczęcie biznesu. Kraj jest częścią Unii Europejskiej. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest ogólnie korzystna, istnieje stabilny rozwój gospodarki rynkowej, Litwini mogą tu znaleźć swoją niszę, istnieją sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej również dla cudzoziemców.

 
 

 

01.05.2018

 

Podatek VAT na Ukrainie

 
 
 
 
 

Opinie

Rosja

07.11.2021

 
Komu Rosja sprzedaje broń?

Komu Rosja sprzedaje broń?

28 października odbyła się prezentacja rosyjskojęzycznego wydania rocznika Uzbrojenie, Rozbrojenie i Bezpieczeństwo Międzynarodowe 2020. Z rocznika dowiadujemy się, że  Rosja zwiększa wydatki na obronę, ogranicza dostawy broni do Syrii oraz zwiększa sprzedaż do Iraku i Egiptu.

 
 

Rosja

09.09.2021

 
Północna Droga Morska przyszły rywal dla Kanału Sueskiego i Panamy

Północna Droga Morska przyszły rywal dla Kanału Sueskiego i Panamy

Rosyjska Północna Droga Morska ma stać się pełnoprawnym międzynarodowym korytarzem transportowym i rzuca wyzwanie Kanałowi Sueskiemu i Panamie. O tym były prowadzone rozmowy podczas trwającego we wrześniu we Władywostoku Wschodniego Forum Gospodarczego.
 
 
 
 
 
 
 

Wiedza

Kazachstan

24.02.2019

 

Konflikt o wodę kluczowym problemem bezpieczeństwa energetycznego w Azji Centralnej

Azja Centralna jest regionem o dużym znaczeniu strategicznym. Decyduje o tym zarówno jej korzystne położenie geograficzne, które przez wieki stanowiło ważny element łańcucha transportowego łączącego Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, jak również bogactwo zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych rzek Amu-darii i Syr-darii, ropy naftowej na terenie Kazachstanu, a także gazu ziemnego w Turkmenistanie. 

 
 

Rosja

29.01.2019

 

Eurazjatycki Bank Rozwoju – narzędzie ekonomicznej integracji na obszarze byłego ZSRR

Jednym z priorytetów polityki prezydenta Władimira Putina po jego dojściu do władzy na początku XXI wieku była odbudowa pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i rządach Borysa Jelcyna. Naturalnym kierunkiem ofensywy międzynarodowej była reintegracja oraz odzyskanie wpływów na obszarach niegdyś wchodzących w skład państwa sowieckiego. Rosyjscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę, że dla powodzenia tej strategii konieczne będzie podjęcie działań nie tylko o charakterze politycznym, ale również ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym. 

 
 
 
 
 
 

Zaproszenia

 

18.06.2019

 
XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 

 

08.12.2016

 

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w 2017 roku

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w I połowie 2017 roku organizowane przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.

 
 
 

Po godzinach

Rosja

27.10.2021

 
Sputnik startuje 18 listopada

Sputnik startuje 18 listopada

15. Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską" rozpocznie się 18 listopada. Na pokazy zapraszamy do warszawskich kin Luna i Iluzjon.

 
 

Rosja

06.10.2021

 
Weekend z kinem rosyjskim w Grodzisku Mazowieckim

Weekend z kinem rosyjskim w Grodzisku Mazowieckim

8 października startuje „Weekend z Kinem Rosyjskim” w Grodzisku Mazowieckim! Najlepsze tytuły tegorocznej edycji 14. Sputnika pokażemy w Kinie Wolność (ul. Henryka Sienkiewicza 31).

 
 

Rosja

25.08.2021

 
Ku wolności. Niezwykła historia ucieczki przed koszmarem Holokaustu

Ku wolności. Niezwykła historia ucieczki przed koszmarem Holokaustu

„Historia o niezwykłej odwadze, wytrwałości i miłości, która nie mogła pozostać przemilczana” - Heather Morris, autorka Tatuażysty z Auschwtitz.

 

 
 

Białoruś

24.08.2021

 
Festiwal Filmów Polskich Wisła trwa

Festiwal Filmów Polskich Wisła trwa

Drodzy Widzowie! Przed nami bardzo intensywny miesiąc. We wrześniu planujemy zaprosić Was na pokazy polskich filmów aż w 5-ciu krajach!

 
 

Kirgistan

18.06.2021

 
4. festiwal filmów polskich „Wisła” w Kirgistanie

4. festiwal filmów polskich „Wisła” w Kirgistanie

Drodzy Widzowie! Republikański Dom Kino im. Czingiza Ajtmatowa w Biszkeku w dniach 24-27 czerwca 2021 zaprasza na pokazy filmów w ramach 4. Festiwalu Filmów Polskich „Wisła”.

 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2020

Zaloguj