Rosja

19.09.2012

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec gazu łupkowego w Europie

dr Mariusz Ruszel

Branża energetyczna o gazie łupkowym wiedziała już od kilkudziesięciu lat, lecz wśród koncernów naftowych panowała powszechna opinia, że eksploatacja tego surowca będzie nieopłacalna. Największe spółki energetyczne nie podejmowały znaczących inwestycji w rozwój technologii związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego, co zostało z powodzeniem wykorzystane przez mniejsze firmy, które konsekwentnie inwestowały w poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań. 

Sukces mniejszych firm amerykańskich w latach 90. spowodował większe zainteresowanie potęg naftowych, które zaczęły wykupywać te mniejsze, aby uzyskać dostęp do technologii, doświadczeń i badań. Ten proces wpłynął na sytuację amerykańskiego rynku energii. Stany Zjednoczone Ameryki (USA), wskutek wydobywania gazu łupkowego w sposób przemysłowy, zwiększyły samowystarczalność energetyczną oraz obniżyły import „błękitnego paliwa”, a także zapoczątkowały „rewolucję energetyczną”.

Należy przypuszczać, że Federacja Rosyjska zdawała sobie sprawę od wielu lat, jakie są konsekwencje wydobywania gazu łupkowego w USA. W 2009 r. Gazprom opracował raport dotyczący polityki marketingowej w obliczu nowej sytuacji na rynkach światowych gazu ziemnego. Tezy raportu podał w styczniu 2010 r. rosyjski dziennik „Kommiersant”, który wskazał, że wzrost gazu skroplonego LNG, który dotychczas kupowany był przez USA, zostanie skierowany głównie na rynek europejski powodując nadmiar „błękitnego paliwa”. Nadmiar gazu na rynkach światowych może negatywnie wpłynąć na wieloletnie rosyjskie projekty wydobywcze tego surowca. Doświadczenia kolejnych lat udowodniły, że tezy wskazane w raporcie okazały się słuszne.

Rosyjski lobbing przeciw eksploatacji gazu łupkowego w UE

Strategia Gazpromu wobec pozyskiwania gazu łupkowego opiera się na kontestowaniu jego znaczenia w UE oraz podkreślaniu jego szkodliwego znaczenia dla środowiska naturalnego i człowieka. Jednocześnie Gazprom dąży do uzyskania technologii wydobycia i rozpoczęcia odpowiednich działań na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Rosjanie starają się wchodzić w długoterminowe i strategiczne sojusze z potęgami energetycznymi dając im udziały w swoich konwencjonalnych złożach. Wszystko to realizowane jest z myślą o podtrzymaniu znaczenia rosyjskich zasobów na światowych rynkach oraz spowolnieniu eksploatacji gazu łupkowego w samej UE. Niektóre działania realizowane są bezpośrednio przez rosyjski Gazprom, inne zaś przez strategicznych partnerów koncernu oraz firmy lobbingowe i PR. Oczywistym jest, że rosyjski koncern wydaje znaczne środki finansowe na skoordynowane działania marketingowe i lobbingowe, które realizowane są w wielu stolicach państw UE.

Wśród państw unijnych w tym zakresie Niemcy pozostają zdecydowanym partnerem Rosji. Oczywistym jest zatem fakt, że współpraca w zakresie polityki energetycznej przynosi wymierne korzyści biznesowe obu państwom, w tym przede wszystkim ich koncernom energetycznym oraz określonym grupom przedsiębiorców. Tak bliskie relacje powodują, że Berlin w pewnych sprawach nierzadko jest rosyjskim orędownikiem w meandrach unijnego procesu decyzyjnego. Potwierdza to znany partykularyzm interesów w sektorze energii, który z dużą skutecznością realizowany jest przez państwa Europy Zachodniej. Istotnym elementem rosyjskiego lobbingu jest European Business Congress (EBC), podczas którego zapada wiele ważnych decyzji w zakresie rosyjsko-europejskiej współpracy energetycznej. Należy zauważyć, że prezesem EBC jest szef rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller. Spośród firm lobbingowych Gazprom korzysta z usług znanej w Brukseli firmy lobbingowej/PR GPlus Europe. Jednocześnie Rosjanie dążą do wpływania na opinię publiczną w państwach unijnych, w których potencjał gazu łupkowego jest największy oraz w państwach mających największy wpływ na unijne decyzje. Wielokrotnie wiceprezes rosyjskiego Gazpromu Aleksandr Miedwiediew udzielał wywiadów, w których deprecjonował znaczenie niekonwencjonalnego „błękitnego paliwa”. W lutym 2010 r. domagał się on od unijnych przywódców, aby zakazali wydobywania tego niekonwencjonalnego surowca w Europie, zaś w kwietniu tego samego roku podkreślał, że po eksploatacji gazu łupkowego krajobraz wygląda jak na księżycu.

Stosowanym od dłuższego czasu instrumentem jest wykorzystywanie restrykcyjnej polityki klimatycznej UE. Za pośrednictwem organizacji ekologicznych można podkreślać szkodliwość eksploatacyjną gazu łupkowego przejawiającą się zatrutymi wodami gruntowymi, wstrząsami ziemi oraz dewastacją środowiska naturalnego. Organizacje ekologiczne będą podkreślać, że zagrożona jest nie tylko przyroda, lecz również okoliczna ludność zamieszkująca miejscowości znajdujące się w pobliżu zasobów surowcowych.

Bardzo skuteczną formą oddziaływania jest strategiczne partnerstwo z zachodnimi koncernami energetycznymi. Zazwyczaj spółki te posiadają monopolistyczną pozycję na krajowych rynkach energetycznych. Oznacza to, że niechętnie odnoszą się do planów liberalizacji sektora energii, zaś poprzez długofalowe projekty realizowane wspólnie z rosyjskim Gazpromem zwiększają wzajemną skalę korzyści z realizowanej współpracy.

Komu nie zależy na eksploatacji gazu łupkowego?

W pierwszej kolejności należałoby wskazać europejskie koncerny energetyczne, które zdecydowały się zainwestować kapitał zarówno w wydobycie rosyjskiego gazu ziemnego (wspólne projekty na złożach), jak i w infrastrukturę przesyłową (gazociągi). Biorąc pod uwagę, że będą chciały odzyskać zainwestowany kapitał, który został ulokowany w projekty wieloletnie, to konkurencyjny gaz łupkowy – który mógłby obniżać stopę ich zysków – nie jest w ich interesie. Tym bardziej, że surowców energetycznych jest w Europie coraz więcej, zaś w obliczu alternatywnych form pozyskiwania i magazynowania energii w kolejnych latach większym problemem będzie znalezienie klienta.

Po drugie należy zauważyć, że obecna polityka energetyczno-klimatyczna UE wytworzyła określonych beneficjentów, którzy produkują instalacje do wytwarzania „czystej energii”. Chodzi przede wszystkim o energetykę jądrową, której największym orędownikiem w Europie są Francuzi oraz odnawialne źródła energii, z których największe zyski czerpią Niemcy. Pojawienie się konkurencyjnego gazu łupkowego na rynku unijnym oznaczałoby potencjalne zagrożenie dla tych beneficjentów. O ile jednak energetyka odnawialna jest w stanie się obronić poprzez odpowiednie przepisy unijne, o tyle energetyka jądrowa nie jest aż tak wspierana na szczeblu legislacyjnym. Dlatego też nie należy się dziwić, że Francja przyjęła moratorium na wydobywanie tego surowca. Niemniej po niedawnym ogłoszeniu przez Niemcy informacji o potencjale gazu łupkowego można przypuszczać, że Francja zdecyduje się ponownie „zbadać szkodliwość” gazu łupkowego i może cofnąć dotychczasowe moratorium.

Strategiczna współpraca rosyjskich koncernów

Niektóre działania KE mogą okazać się skutecznym hamulcem rozwoju branży wydobywczej gazu łupkowego na terytorium UE. Na początku lipca 2012 r. KE ogłosiła otwarty przetarg na analizę dotychczasowych przepisów prawnych w kontekście zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z eksploatacji gazu łupkowego. Jeżeli wybrana firma przekona KE, że należy wprowadzić dodatkowe przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, to może to w konsekwencji opóźnić poszukiwania i eksploatację gazu łupkowego na terytorium Unii. Zapewne Rosja będzie poprzez swoich strategicznych partnerów w Europie oddziaływać na kształt tych decyzji. Jednocześnie strategiczna współpraca z największymi zachodnimi koncernami energetycznymi daje jej możliwość przejmowania koncesji poszukiwawczych i wydobywczych w poszczególnych państwach. Według nieoficjalnych informacji pochodzących z Komisji Europejskiej część polskich koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego posiadają rosyjskie podmioty. Rosjanie przejmują udziały spółek, które nabyły koncesje na poszukiwanie tego surowca. Niemniej należy zaznaczyć, że podobnie robią zachodnie koncerny energetyczne, które starają się przejmować koncesje od polskich spółek. Z pewnością polskie podmioty na odsprzedaży koncesji dużym koncernom energetycznym znacznie się wzbogaciły, lecz nie jest to działanie zgodne z interesem strategicznym Polski. Rosjanie dzięki wykupowi koncesji mogą swobodniej wpływać na kształtowanie europejskiej polityki energetycznej, realizując jednocześnie swoje cele strategiczne i polityczne.

Włodarze Kremla zdają sobie sprawę, że na terytorium Federacji Rosyjskiej znajdują się ogromne ilości niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu ziemnego. Rosja szybko postawiła na współpracę z najsilniejszymi graczami w branży łupkowej, którzy nie tylko dysponują technologiami, lecz również ogromnym doświadczeniem. Rosyjski Rosneft (szefem jest Igor Sieczin) podpisał umowę o strategicznej współpracy z amerykańskim ExxonMobil. Posiada on odpowiednie technologie, które mogą pomóc Rosji w eksploatacji pól łupkowych Bazhenov, które zlokalizowane są w zachodniej części Syberii i, których potencjał szacuje się na 13,2 mld baryłek ropy naftowej. Należy podkreślić, że w czerwcu 2012 r. ExxonMobil zdecydował się na rezygnację z poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Można przypuszczać, że na tę decyzję wpłynęło strategiczne porozumienie z rosyjskim Rosneftem. Ostatnie decyzje polityczne Rosji po ponownym wyborze Władimira Putina na prezydenta wskazują, że będzie on osobiście, wraz z Igorem Sieczinem, sprawował nadzór nad sektorem energii. Przyjęta niedawno strategia prywatyzacji sektora energetycznego na lata 2013-2015 wskazuje na konsolidację aktywów sektora naftowego. Działania te mogą stanowić przygotowania do prywatyzacji mniejszościowych pakietów akcji w przedsiębiorstwa energetycznych, w celu rozwijania strategicznej współpracy i ściągania do Rosji kapitału i technologii. Rosja chce jak najsilniej związać ze swoimi surowcami energetycznymi zachodnie koncerny oferując im wieloletnie umowy i podział zysków.

Wnioski

  1. Przemysłowa eksploatacja gazu łupkowego w USA spowodowała zwiększenie ilości „błękitnego paliwa” w Europie oraz doprowadziła do rewizji planów rosyjskiego Gazpromu w kontekście eksportu gazu ziemnego na rynek amerykański.
  2. Federacja Rosyjska będzie prowadziła lobbing na szczeblu politycznym UE, aby zaostrzyć przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska w zakresie wydobycia gazu łupkowego. Jednocześnie w swoich planach strategicznych dotyczących inwestycji długoterminowych Gazprom uwzględnia eksploatację gazu łupkowego.
  3. Rosja będzie rozwijać współpracę z największymi koncernami naftowo-gazowymi, aby pozyskać niezbędne technologie do realizacji projektów na terytorium Federacji Rosyjskiej zasobnej w łupkową ropę naftową i gaz ziemny.
  4. Niektóre koncerny energetyczne, będące strategicznymi partnerami rosyjskich koncernów, będą sprzyjały polityce prowadzonej przez Rosję, gdyż w ich interesie będzie uzyskanie profitów z zainwestowanego kapitału w wydobycie rosyjskiego gazu.
  5. Federacja Rosyjska będzie w sposób pośredni przejmować koncesje wydobywcze gazu łupkowego w UE oraz będzie wpływać na tempo prac na poszczególnych koncesjach. Może także manipulować wynikami prowadzonych badań.

Rekomendacje dla Polski:

  1. Polskie społeczeństwo powinno być odporniejsze na dezinformacje dotyczące zagrożeń związanych z wydobywaniem gazu łupkowego. Szczególną rolę w zakresie rzetelnego informowania o szansach i zagrożeniach powinny odegrać Ministerstwo Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny we współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju.
  2. Polska powinna aktywnie przeciwstawiać się lobbingowi podmiotów niechętnych eksploatacji gazu łupkowego na poziomie unijnym. Wskazane jest zbudowanie nieformalnej koalicji składającej się z państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz Bułgarii, Danii i Wielkiej Brytanii, a także uświadamianie opinii publicznej o wadach i zaletach gazu łupkowego poprzez rzetelne przedstawianie faktów oraz kampanie marketingowe. Kampania informacyjna powinna być realizowana zarówno w państwach unijnych posiadających gaz łupkowy, jak również krajach pozbawionych potencjalnych zasobów.
  3. Polska musi przezwyciężyć opóźnienia w budowie terminalu LNG w Świnoujściu i zbudować instalacje do importu skroplonego gazu ziemnego do 2014 r. Jednocześnie zasadne jest, aby gazoport był rozbudowany w perspektywie 2015-2016 r. o instalacje do eksportu gazu ziemnego.
  4. Polskie firmy energetyczne powinny intensyfikować współpracę poszukiwawczą na posiadanych koncesjach. Szczególnie istotne są skoordynowane działania polskich spółek, które współpracują na koncesji Wejherowo.
  5. Polska powinna rozwijać technologie związane z wydobywaniem gazu łupkowego, zaś polskie spółki energetyczne powinny skutecznie ubiegać się o koncesje poszukiwawcze na Litwie i Ukrainie.

 

dr Mariusz Ruszel – Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Ekspert Instytutu Kościuszki. Wykładowca Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. 

Pierwotnie tekst został opublikowany w Komentarzu Międzynarodowym nr 9/2012 Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego www.pulaski.pl


Zobacz także:

Tagi:

Aktualna ocena artykułu: 4,63

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2020-11-27)
UAHhrywna (Ukraina)0,1321
Spadek0%
RUBrubel rosyjski0,0496
Spadek-0.2%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2020-11-25)
AMD (100)dram (Armenia)0,7388
Spadek-2.58%
GELlari (Gruzja)1,1307
Spadek-0.76%
MDLlej Mołdawii0,2179
Spadek-0.77%
AZNmanat azerbejdżański2,2095
Spadek-0.31%
KGSsom (Kirgistan)0,0443
Spadek-0.23%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,3313
Spadek-0.39%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0360
Spadek-0.83%
KZT (100)tenge (Kazachstan)0,8879
Wzrost0.91%

Biznes na Wschodzie

 

21.07.2019

 

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

Rosja jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Dlatego każdy cudzoziemiec może otworzyć i zarejestrować firmę w Rosji. Poniżej przedstawiamy, jakie cechy rosyjskiej gospodarki i ustawodawstwa należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu firmy, oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

 
 

 

28.05.2019

 

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest jednym z krajów UE o bardzo atrakcyjnych warunkach na rozpoczęcie biznesu. Kraj jest częścią Unii Europejskiej. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest ogólnie korzystna, istnieje stabilny rozwój gospodarki rynkowej, Litwini mogą tu znaleźć swoją niszę, istnieją sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej również dla cudzoziemców.

 
 

 

01.05.2018

 

Podatek VAT na Ukrainie

 
 
 
 
 

Opinie

Abchazja

01.07.2020

 
W Abchazji brakuje pieniędzy

W Abchazji brakuje pieniędzy

W ostatnich tygodniach władze samozwańczej Abchazji kilkukrotnie informowały o poważnych problemach finansowych. Parapaństwo zmaga się zarówno ze skutkami gospodarczymi COVID-19, jak i z opóźnieniami w rosyjskim finansowaniu. W efekcie w czerwcu zapowiedziano, że większość pracowników sektora publicznego może nie otrzymać wynagrodzenia przez najbliższe dwa miesiące, a PKB parapaństwa skurczy się w 2020 r. przynajmniej o 10 proc..

 
 

Rosja

15.04.2020

 
Zmartwienia Rosji

Zmartwienia Rosji

Zdaniem rosyjskich ekspertów PKB Rosji może ostro spaść.

 
 
 
 

Rosja

31.08.2019

 
Podniebne partnerstwo

Podniebne partnerstwo

 
 
 

Wiedza

Kazachstan

24.02.2019

 

Konflikt o wodę kluczowym problemem bezpieczeństwa energetycznego w Azji Centralnej

Azja Centralna jest regionem o dużym znaczeniu strategicznym. Decyduje o tym zarówno jej korzystne położenie geograficzne, które przez wieki stanowiło ważny element łańcucha transportowego łączącego Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, jak również bogactwo zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych rzek Amu-darii i Syr-darii, ropy naftowej na terenie Kazachstanu, a także gazu ziemnego w Turkmenistanie. 

 
 

Rosja

29.01.2019

 

Eurazjatycki Bank Rozwoju – narzędzie ekonomicznej integracji na obszarze byłego ZSRR

Jednym z priorytetów polityki prezydenta Władimira Putina po jego dojściu do władzy na początku XXI wieku była odbudowa pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i rządach Borysa Jelcyna. Naturalnym kierunkiem ofensywy międzynarodowej była reintegracja oraz odzyskanie wpływów na obszarach niegdyś wchodzących w skład państwa sowieckiego. Rosyjscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę, że dla powodzenia tej strategii konieczne będzie podjęcie działań nie tylko o charakterze politycznym, ale również ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym. 

 
 
 
 
 
 

Wideo

 

Zaproszenia

 

18.06.2019

 
XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 

 

08.12.2016

 

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w 2017 roku

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w I połowie 2017 roku organizowane przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.

 
 
 

Po godzinach

Ukraina

22.09.2020

 
Jesień z kinem ukraińskim. Ukraina! Festiwal Filmowy

Jesień z kinem ukraińskim. Ukraina! Festiwal Filmowy

Piąta odsłona Ukraina! Festiwal Filmowy rozpocznie się już 21 października w warszawskim Kinie Iluzjon. 

 
 

Rosja

27.08.2020

 
Startuje 13. Festiwal Wisła w Moskwie

Startuje 13. Festiwal Wisła w Moskwie

Dzisiaj rozpoczyna się 13. Festiwal Filmów Polskich „Wisła” w Moskwie. Najlepsze polskie produkcje zostaną pokazane w dwóch moskiewskich kinach – „Pięć gwiazd na Pawieleckiej” i „Sali Kinowej Budynku Inżynierii Galerii Trietiakowskiej”.

 
 

Ukraina

20.08.2020

 
Ukraina! 5. Festiwal Filmowy już jesienią w Warszawie

Ukraina! 5. Festiwal Filmowy już jesienią w Warszawie

Ukraina! 5. Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 22-25 października w warszawskim Kinie Iluzjon. W tym roku filmy oraz spotkania z twórcami zaprezentowane zostaną również online, dzięki czemu w festiwalu będą mogli uczestniczyć widzowie z całej Polski.

 
 

Tadżykistan

02.07.2020

 
8. Festiwal Filmów Polskich Wisła w Tadżykistanie

8. Festiwal Filmów Polskich Wisła w Tadżykistanie

Rozpoczyna się 8. Festiwal "Wisła" w Tadżykistanie! W dniach 3 – 9 lipca tradycyjnie w kinie Studia Filmowego "Tadżykfilm" w Duszanbe widzowie zobaczą 7 polskich produkcji fabularnych, film dokumentalny oraz etiudy ze Studia Munka i Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

 
 

Rosja

13.05.2020

 
Z Syberii do Afganistanu ‒ prawdziwa historia ucieczki polskiego więźnia GUŁagu

Z Syberii do Afganistanu ‒ prawdziwa historia ucieczki polskiego więźnia GUŁagu

W 1939 roku Michał Krupa został aresztowany we wschodniej Polsce, wówczas okupowanej przez ZSRR, i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piekło zaczęło się dla niego od przesłuchań i tortur w osławionym więzieniu śledczym na moskiewskiej Łubiance. 

 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2020

Zaloguj