26.02.2015

Biznes na Białorusi i w Rosji

rynekwschodni.pl

Wspólnie z EUROCON zapraszamy na kolejne wydarzenia mające zachęcać do współpracy Polaków z rynkami wschodnimi. W marcu odbędą się dwa warsztaty praktyczne:  TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4 i BIZNES W ROSJI. 


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4

24-25 marca 2015 r., Warszawa

Honorowy Gość: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

I DZIEŃ
Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi. Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego.

8.00-8.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

8.30-9.00 Polsko-Białoruska współpraca gospodarcza; Prezentacja „ Za miedzą”

Prelegent: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

9.00-9.15 Otwarcie przedstawicielstwa w Republice Białoruś – aspekty praktyczne.
Prelegent: Mirosław Jagielski, Szef Przedstawicielstwa ZMPD na Białorusi

9.15-10.15 System podatkowy na Białorusi
• Wymiar podatku, ulgi i zwolnienia
• Specyfika podatkowa Wolnych Stref Ekonomicznych
• Omówienie tabeli podatkowej

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

10.15-10.30 PRZERWA NA KAWĘ

10.30-11.30 Kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne bankructwa przedsiębiorstwa na Białorusi
• Kryteria prawne i ekonomiczne,
• Tryb postępowania 
• Skutki dla partnerów handlowych
• Odpowiedzialność prawna organów kierowniczych

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.45 Certyfikacja towarów i usług

13.45-14.30 LUNCH

14.30-15.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Białorusi
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Białorusi

Prelegent: Przedstawiciel Banku na Białorusi

15.30-16.30 PYTANIA OD UCZESTNIKÓW

16.30-17.00 PODSUMOWANIE.

DZIEŃ 2

9.00-9.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.30-11.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi cz. 1

Inwestor zagraniczny. Spółka z udziałem zagranicznym
• Kto jest uznawany za inwestora zagranicznego?
• Warunek uzyskania statusu podmiotu z udziałem zagranicznym.

Gwarancje dla inwestorów zagranicznych
• Zapewnienie korzystnych warunków dla inwestycji w ramach obowiązującego prawa; 
• Gwarancja przekazania praw i obowiązków inwestora zagranicznego osobie trzeciej;
• Transfer płatności związanych z inwestycją zagraniczną, w tym dywidend, zysków itp.

Udział inwestora zagranicznego w prywatyzacji 
• Jakie są możliwości udziału inwestora zagranicznego w prywatyzacji.

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz przez spółki z udziałem zagranicznym 
• W jaki sposób inwestor zagraniczny może nabyć na własność nieruchomości na Białorusi (omówienie w szczegółach procedury, ewentualnych problemów, ryzyka);
• Inne tytuły posiadania nieruchomości (dzierżawa);

Koncesjonowanie (licencjonowanie) działalności gospodarczej 
• Zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia;
• Procedura uzyskania koncesji (licencji).

Wolne strefy Ekonomiczne (WSE)
• Wykaz WSE; 
• Podatkowo-celny klimat inwestowania w WSE.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi Cz. 2

Ewentualne formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych. 
• Jaką spółkę może założyć podmiot zagraniczny, w tym polski?
• Omówienie poszczególnych form spółek
• Ewentualne problemy i zagrożenia dla polskich inwestorów.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
• Podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Obowiązujące prawo a statut spółki w kontekście interesów inwestora zagranicznego;
• Podstawowe postanowienia statutu spółki;
• Szczegółowy zakres kompetencji władz spółki;
• Sposoby dokonania kontroli przez inwestora zagranicznego bieżącej działalności spółki.
• Typowe ryzyka wspólników zagranicznych

Pokrycie udziałów w spółce z udziałem zagranicznym 
• Pokrycie udziałów w spółce;
• Ocena wartości inwestycji zagranicznych;
• Możliwości uzyskania zwolnienia z opłat granicznych w przypadku aportu.

Państwowa rejestracja osoby prawnej 
• Procedura rejestracji spółki;
• Wykaz dokumentów, opłaty rejestracyjne.

Likwidacja inwestycji zagranicznej 
• Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Wystąpienie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Likwidacja spółki.

Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej 
• Wykaz dokumentów niezbędnych do utworzenia przedstawicielstwa (oddziału) podmiotu polskiego;
• Procedura rejestracyjna;
• Przedstawicielstwo (oddział) a obowiązki podatkowe;
• Prowadzenie rachunkowości przez przedstawicielstwo (oddział);
• Kto może być kierownikiem przedstawicielstwa (oddzialu), zasady zatrudnienia.

System podatkowy 
• Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatki podstawowe, składki na fundusz pracy oraz ZUS;
• Podstawowe zagadnienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Kontekst podatkowy w umowach handlowych zawartych pomiędzy polskimi a białoruskimi podmiotami;
• Jak uniknąć podwójnego opodatkowania;
• Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób prawnych, nie prowadzących działalności gospodarczej na Białorusi;
• Podatkowe oraz inne ulgi strony dla strony umowy inwestycyjnej;
• Opodatkowanie podmiotów Wolnej Strefy Ekonomicznej (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie średnich miast, małych miasteczek, oraz na terenach wiejskich; 
• Opodatkowanie w wolnych strefach ekonomicznych (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów (rezydentów) Parku Wysokich Technologii;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych w Chińsko-Białoruskim Parku przemysłowym;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i wykonujących działalność gospodarczą w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym „Kanał Augustowski”.

Zasady zatrudnienia obywateli polskich na Białorusi
• Regulacje prawne zatrudnienia; 
• Ewentualne podstawy rozwiązania umowy o pracę;
• Zatrudnienie obcokrajowców;
• Zatrudnienie członków zarządu.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

13.30-14.30 LUNCH

14.30-16.30 Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego

Znaczenie umów o pomocy prawnej w kontekście współpracy gospodarczej
• Umowa międzynarodowa a prawo krajowe; 
• Uznawanie dokumentów wystawionych w Polsce, brak wymogu legalizacji;
• Właściwe prawo i sąd.

Formy organizacyjno-prawne uczestników obrotu gospodarczego na Białorusi. Zdolność prawna poszczególnych osób prawnych
• Kto może być stroną umowy handlowej?
• Jak ocenić zdolność strony rosyjskiej do podpisania umowy?
• Przypadki ograniczenia przez prawo zdolności strony białoruskiej do zawarcia umowy;
• Wymogi, jakim powinno odpowiadać pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu strony białoruskiej.

Pozyskiwanie informacji gospodarczych na temat potencjalnych kontrahentów białoruskich
• Możliwości w zakresie zweryfikowania kontrahentów;
• Rejestr państwowy osób prawnych;
• Gdzie należy szukać informacji o finansowej wiarygodności kontrahenta?

Umowa handlowa z kontrahentem białoruskim, jej forma, treść
• W jakim momencie umowa uważana jest za zawartą?
• Co powinno się składać na treść umowy zawartej z podmiotem białoruskim?
• Omówienie treści i praktycznych aspektów umów sprzedaży towarów na rzecz białoruskich podmiotów oraz umów nabycia towarów od białoruskich kontrahentów przez podmioty polskie;
• Czy i w jaki sposób można umowę rozwiązać?
• Procedura odbioru towaru, złożenie reklamacji.

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez białoruskich kontrahentów
• Zastosowanie kar umownych i odsetek w umowach handlowych z podmiotami rosyjskimi;
• Praktyczne aspekty ustanowienia zastawu lub udzielenia poręczenia.

Windykacja należności na Białorusi
• Zakres odpowiedzialności kontrahenta białoruskiego za zobowiązania wynikające z umowy;
• Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
• Wezwanie do zapłaty – obowiązek czy prawo wierzyciela;
• Opłaty sądowe;
• Terminy rozpatrzenia sprawy;
• Procedura i koszty wykonania wyroków sądów miejscowych;
• Wykonanie wyroków sądów polskich na Białorusi.

Poszczególne prawne aspekty eksportu towarów do Białorusi w kontekście Unii Celnej
• Wymogi, jakie powinien spełniać towar eksportowany do Unii Celnej;
• Poszczególne procedury celne;
• Określenie wartości celnej towaru;
• Wymogi stawiane do towarów importowanych z Polski;
• Tymczasowy wwóz towarów;
• Omówienie poszczególnych problem natury praktycznej przy eksporcie towarów polskich do Białorusi.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

16.30-17.00 PODSUMOWANIE. PYTANIA UCZESTNIKÓW. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/78-twoj-biznes-w-bialorusi-4?xref=90

 

Warsztat Praktyczny
BIZNES W ROSJI
26-27 marca 2015 r.
ul. Mechaników 30, Centrum Konferencyjne Roko, Warszawa


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją
• Rozliczenia w obrocie towarowym
• Certyfikacja towarów i usług
• Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji
• Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją
• Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

HONOROWY GOŚĆ:
Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

PRELEGENCI:
Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich
Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich
Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA
Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

Program: 

Dzień 1, 26 marca 2015 r.

8.30-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

9.15-17.00 Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją.

Prelegent: Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

9.15-10.15 Unia Celna – Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan:
• Historia powstania UC;
• Wprowadzenie - Podstawowe zasady Unii Celnej;
• Ponad 170 milionowy rynek odbiorców jaki wspólnie tworzą mieszkańcy Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
• Organy Unii Celnej (ze szczególnym uwzględnieniem organów w zakresie obrotu towarowego), Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
• Akty prawne (Kodeks celny UC, postanowienia komisji oraz pozostałe akty prawne);
• Jednolite zasady regulacji pozataryfowej, wspólna taryfa celna;
• Procedury celne według Kodeksu Celnego Unii Celnej (rodzaje procedur i ich charakterystyka; analiza w zakresie ruchu towarów przez granicę i aspekty z tym związane);
• Przewóz ładunku zgodnie z międzynarodowym listem przewozowym w którym miejscem załadunku towaru jest Polska, a miejscem docelowym jest odbiorca z siedzibą na terytorium Unii Celnej;
• Akty normatywne Unii Celnej „O bezpieczeństwie mleka i artykułów mlecznych” oraz „O bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych”;
• Postanowienia Kodeksu Celnego Unii Celnej oraz Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białorusi, Rządem Republiki Kazachstanu z dnia 25.01.2008 r. „O jednolitych zasadach określenia kraju pochodzenia towarów” w stosunku do określenia kraju pochodzenia towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej z krajów trzecich.

10.15-11.30 - Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) – Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan, Republika Armenii i w perspektywie Republika Kirgiska.
• Wprowadzenie – podstawowe zasady i założenia EUG;
• Formalna i praktyczna działalność EUG w myśl postanowień traktatu;
• Baza prawna dla współpracy handlowo-gospodarczej jako dobry fundament dla dalszego rozwoju integracji euroazjatyckiej;
• Organy EUG;
• Intencje do stworzenia strefy wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą;
• Czy można znaleźć podobieństwa, a jeśli tak to jakie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w stosunku do Unii Europejskiej.

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 1:
• Wprowadzenie, system prawny;
• Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem zagranicznych inwestycji (w tym polskich), rejestracja;
• System podatkowy (podatki na szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym);
• Polsko-rosyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Inwestowanie. Podstawy prawne dla zagranicznych inwestycji („Ustawa o zagranicznych inwestycjach”). Inwestor zagraniczny zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 2:
• Specjalne Strefy Ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i jej warunków funkcjonowania po 1 kwietnia 2016 r.”;
• Działalność licencjonowana;
• Inne aspekty prawne i gospodarcze:
- rodzaje umów handlowych;
- kwestie związane z nabyciem nieruchomości;
- inwestycje budowlane w Federacji Rosyjskiej.

15.00-15.15 Przerwa na kawę

15.15-16.45 Aspekty prawne związane opłatami celnymi, dokumentacją celną, certyfikacja.
• Opłata celna i funkcjonowanie systemu taryfowego w Federacji Rosyjskiej;
• Bazowa stawka opłaty celnej;
• Wwóz towarów transportem drogowym na obszar celny UC;
• Wwóz towarów transportem kolejowym na obszar celny UC;
• Ustawa Federalna o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej;
• Warunki na jakich odbywają się opłaty celne (zabezpieczenia, zaliczki, zwroty, ulgi i inne aspekty z tym związane);
• Dokumentacja celna (rodzaje i charakterystyka, deklaracje i inne);
• Regulacje prawne w zakresie certyfikacji;
• Aspekty związane z certyfikacją w Federacji Rosyjskiej, innych krajach członkowskich EUG oraz postanowienia traktatowe w tym zakresie;
• Organy w zakresie certyfikacji;
• Wykaz towarów wymagających certyfikacji;
• Procedura dotycząca uzyskania certyfikatu i opłaty z tym związane;
• Dokumentacja w zakresie certyfikacji;
• Organy kontrolne, procedura odwoławcza, środki ochrony prawnej.

16.45-17.00 Dyskusja, pytania.

Dzień 2, 27 marca 2015 r.

8.45-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-10.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Rosji
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Rosji

Prelegent: Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA

10.30-10.45 PRZERWA NA KAWĘ

10.45-12.45 Certyfikacja towarów i usług

Prelegent: Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

12.45-13.30 LUNCH

13.30-14.30 Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji

Prelegent: Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich

14.30-14.45 PRZERWA NA KAWĘ

14.45-15.30 Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją

Prelegent: Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich

15.30-17.00 Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

Prelegent: Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

17.00-17.30 PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/77-biznes-w-rosji?xref=89

 

Patronat medialny nad warsztatami objął rynekwschodni.pl Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2017-12-15)
UAHhrywna (Ukraina)0,1305
Wzrost0.15%
RUBrubel rosyjski0,0608
Spadek-0.16%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2017-12-13)
AMD (100)dram (Armenia)0,7426
Wzrost0.98%
GELlari (Gruzja)1,4049
Wzrost6.21%
MDLlej Mołdawii0,2082
Wzrost0.48%
AZNmanat azerbejdżański2,1082
Wzrost0.51%
KGSsom (Kirgistan)0,0515
Wzrost0.78%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,4073
Wzrost0.69%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0444
Wzrost0.91%
KZT (100)tenge (Kazachstan)1,0702
Wzrost0.2%

Biznes na Wschodzie

 

04.12.2017

 

Podatki na Ukrainie

Na początku należy nadmienić, że pomiędzy Polską a Ukrainą istnieje umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Dlatego, przy należytym prowadzeniu dokumentacji, podatki płacone od dochodów osób fizycznych – rezydentów Polski na terytorium Ukrainy, są wolne od opodatkowania w Polsce.

 
 

 

21.11.2017

 

Zmiany e-podpisu umożliwią firmom startowanie w przetargach publicznych na Ukrainie

W dniu 06.11.2017 r. Prezydent Ukrainy ostatecznie podpisał ustawę „O elektronicznych usługach powierniczych", która ma na celu zreformowanie ram prawnych w sferze podpisu elektronicznego poprzez wdrożenie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Uchwalenie tej ustawy znacznie uprości dostęp do uczestnictwa w ukraińskich przetargach dla firm nierezydentów.

 
 
 
 
 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
 

Opinie

Białoruś

18.03.2017

 

Białoruś znowu lawiruje

Eksperci ostrzegają. Kondycja białoruskiej gospodarki jest w fatalnym stanie. Podstawowe wskaźniki białoruskiej gospodarki w 2016 roku pokazały wyraźnie, że władzom Białorusi nie udało się odwrócić negatywnych tendencji zapoczątkowanych w 2015 roku. Co więcej, eskalacja napięcia na linii Mińsk-Moskwa, jesienią ubiegłego roku, każe przypuszczać, że kryzys gospodarczy będzie trwał i w tym roku. 

 
 

Rosja

16.03.2017

 

Wpływ rosyjskich sankcji na polski sektor rolno-spożywczy

Wprowadzone przez Rosję w 2014 r. ograniczenia na wwóz produktów rolniczych i żywności z UE w założeniu były nie tylko rewanżem za europejskie sankcje, ale również próbą podniesienia politycznych kosztów ich nałożenia poprzez uderzenie we wpływową grupę interesu. Polska miała być jedną z głównych ofiar kontr-sankcji. Utrata ważnego rynku zbytu miała wywołać na tyle poważne straty, aby skłonić polskich, rolników, sadowników i hodowców do nacisku na elity polityczne stojące w obliczu wyborów samorządowych (listopad 2014) prezydenckich (maj 2015) i parlamentarnych (październik 2015). 

 
 
 
 
 
 

Wiedza

Ukraina

26.05.2014

 

Raport: Ukraińscy oligarchowie

Mimo, że robią wielkie interesy zajmują się również polityką. Tworzą partie, kreują rządy, obejmują urząd prezydenta. Świat ukraińskiej polityki liczy się z ich decyzjami. Są przykładem tego, że na Ukrainie wielki biznes jest związany z wielką polityką. Zapraszamy do lektury kolejnego (drugiego) już raportu portalu rynekwschodni.pl poświęconego tym razem ukraińskim oligarchom.

 

 
 

Ukraina

04.05.2014

 

System podatkowy Ukrainy cz.2

 

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest ogólnopaństwowym podatkiem pośrednim, pobieranym z tytułu wytworzenia lub importu pewnych rodzajów towarów konsumpcyjnych. Zgodnie z kryterium podmiotowym płatników tego podatku można najogólniej podzielić na trzy grupy: osoby prawne (rezydenci i nierezydenci), podmioty gospodarcze, które nie mają statusu osoby prawnej oraz osoby fizyczne (prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej). 

 
 
 
 
 
 

Wideo

 

Zaproszenia

 

22.11.2017

 

Seminarium: Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm

Ze względu na zwiększające się zainteresowanie polskich firm ukraińskimi przetargami publicznymi kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (WPHI) oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG).

 
 

 

13.11.2017

 
Bolshoi Ballet Live Sezon 2017–18

Bolshoi Ballet Live Sezon 2017–18

Przez ponad dwa wieki istnienia zespół baletowy moskiewskiego Teatru Bolszoj (Państwowego Akademickiego Wielkiego Teatru Rosji) wyrobił sobie markę nie tylko wśród wielbicieli sztuki tańca. Widzowie na całym świecie wiedzą, że Bolszoj oznacza najwyższą jakość, mistrzostwo techniczne i niespotykane piękno baletu i opery. 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2017

Zaloguj