26.02.2015

Biznes na Białorusi i w Rosji

rynekwschodni.pl

Wspólnie z EUROCON zapraszamy na kolejne wydarzenia mające zachęcać do współpracy Polaków z rynkami wschodnimi. W marcu odbędą się dwa warsztaty praktyczne:  TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4 i BIZNES W ROSJI. 


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4

24-25 marca 2015 r., Warszawa

Honorowy Gość: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

I DZIEŃ
Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi. Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego.

8.00-8.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

8.30-9.00 Polsko-Białoruska współpraca gospodarcza; Prezentacja „ Za miedzą”

Prelegent: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

9.00-9.15 Otwarcie przedstawicielstwa w Republice Białoruś – aspekty praktyczne.
Prelegent: Mirosław Jagielski, Szef Przedstawicielstwa ZMPD na Białorusi

9.15-10.15 System podatkowy na Białorusi
• Wymiar podatku, ulgi i zwolnienia
• Specyfika podatkowa Wolnych Stref Ekonomicznych
• Omówienie tabeli podatkowej

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

10.15-10.30 PRZERWA NA KAWĘ

10.30-11.30 Kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne bankructwa przedsiębiorstwa na Białorusi
• Kryteria prawne i ekonomiczne,
• Tryb postępowania 
• Skutki dla partnerów handlowych
• Odpowiedzialność prawna organów kierowniczych

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.45 Certyfikacja towarów i usług

13.45-14.30 LUNCH

14.30-15.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Białorusi
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Białorusi

Prelegent: Przedstawiciel Banku na Białorusi

15.30-16.30 PYTANIA OD UCZESTNIKÓW

16.30-17.00 PODSUMOWANIE.

DZIEŃ 2

9.00-9.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.30-11.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi cz. 1

Inwestor zagraniczny. Spółka z udziałem zagranicznym
• Kto jest uznawany za inwestora zagranicznego?
• Warunek uzyskania statusu podmiotu z udziałem zagranicznym.

Gwarancje dla inwestorów zagranicznych
• Zapewnienie korzystnych warunków dla inwestycji w ramach obowiązującego prawa; 
• Gwarancja przekazania praw i obowiązków inwestora zagranicznego osobie trzeciej;
• Transfer płatności związanych z inwestycją zagraniczną, w tym dywidend, zysków itp.

Udział inwestora zagranicznego w prywatyzacji 
• Jakie są możliwości udziału inwestora zagranicznego w prywatyzacji.

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz przez spółki z udziałem zagranicznym 
• W jaki sposób inwestor zagraniczny może nabyć na własność nieruchomości na Białorusi (omówienie w szczegółach procedury, ewentualnych problemów, ryzyka);
• Inne tytuły posiadania nieruchomości (dzierżawa);

Koncesjonowanie (licencjonowanie) działalności gospodarczej 
• Zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia;
• Procedura uzyskania koncesji (licencji).

Wolne strefy Ekonomiczne (WSE)
• Wykaz WSE; 
• Podatkowo-celny klimat inwestowania w WSE.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi Cz. 2

Ewentualne formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych. 
• Jaką spółkę może założyć podmiot zagraniczny, w tym polski?
• Omówienie poszczególnych form spółek
• Ewentualne problemy i zagrożenia dla polskich inwestorów.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
• Podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Obowiązujące prawo a statut spółki w kontekście interesów inwestora zagranicznego;
• Podstawowe postanowienia statutu spółki;
• Szczegółowy zakres kompetencji władz spółki;
• Sposoby dokonania kontroli przez inwestora zagranicznego bieżącej działalności spółki.
• Typowe ryzyka wspólników zagranicznych

Pokrycie udziałów w spółce z udziałem zagranicznym 
• Pokrycie udziałów w spółce;
• Ocena wartości inwestycji zagranicznych;
• Możliwości uzyskania zwolnienia z opłat granicznych w przypadku aportu.

Państwowa rejestracja osoby prawnej 
• Procedura rejestracji spółki;
• Wykaz dokumentów, opłaty rejestracyjne.

Likwidacja inwestycji zagranicznej 
• Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Wystąpienie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Likwidacja spółki.

Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej 
• Wykaz dokumentów niezbędnych do utworzenia przedstawicielstwa (oddziału) podmiotu polskiego;
• Procedura rejestracyjna;
• Przedstawicielstwo (oddział) a obowiązki podatkowe;
• Prowadzenie rachunkowości przez przedstawicielstwo (oddział);
• Kto może być kierownikiem przedstawicielstwa (oddzialu), zasady zatrudnienia.

System podatkowy 
• Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatki podstawowe, składki na fundusz pracy oraz ZUS;
• Podstawowe zagadnienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Kontekst podatkowy w umowach handlowych zawartych pomiędzy polskimi a białoruskimi podmiotami;
• Jak uniknąć podwójnego opodatkowania;
• Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób prawnych, nie prowadzących działalności gospodarczej na Białorusi;
• Podatkowe oraz inne ulgi strony dla strony umowy inwestycyjnej;
• Opodatkowanie podmiotów Wolnej Strefy Ekonomicznej (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie średnich miast, małych miasteczek, oraz na terenach wiejskich; 
• Opodatkowanie w wolnych strefach ekonomicznych (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów (rezydentów) Parku Wysokich Technologii;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych w Chińsko-Białoruskim Parku przemysłowym;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i wykonujących działalność gospodarczą w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym „Kanał Augustowski”.

Zasady zatrudnienia obywateli polskich na Białorusi
• Regulacje prawne zatrudnienia; 
• Ewentualne podstawy rozwiązania umowy o pracę;
• Zatrudnienie obcokrajowców;
• Zatrudnienie członków zarządu.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

13.30-14.30 LUNCH

14.30-16.30 Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego

Znaczenie umów o pomocy prawnej w kontekście współpracy gospodarczej
• Umowa międzynarodowa a prawo krajowe; 
• Uznawanie dokumentów wystawionych w Polsce, brak wymogu legalizacji;
• Właściwe prawo i sąd.

Formy organizacyjno-prawne uczestników obrotu gospodarczego na Białorusi. Zdolność prawna poszczególnych osób prawnych
• Kto może być stroną umowy handlowej?
• Jak ocenić zdolność strony rosyjskiej do podpisania umowy?
• Przypadki ograniczenia przez prawo zdolności strony białoruskiej do zawarcia umowy;
• Wymogi, jakim powinno odpowiadać pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu strony białoruskiej.

Pozyskiwanie informacji gospodarczych na temat potencjalnych kontrahentów białoruskich
• Możliwości w zakresie zweryfikowania kontrahentów;
• Rejestr państwowy osób prawnych;
• Gdzie należy szukać informacji o finansowej wiarygodności kontrahenta?

Umowa handlowa z kontrahentem białoruskim, jej forma, treść
• W jakim momencie umowa uważana jest za zawartą?
• Co powinno się składać na treść umowy zawartej z podmiotem białoruskim?
• Omówienie treści i praktycznych aspektów umów sprzedaży towarów na rzecz białoruskich podmiotów oraz umów nabycia towarów od białoruskich kontrahentów przez podmioty polskie;
• Czy i w jaki sposób można umowę rozwiązać?
• Procedura odbioru towaru, złożenie reklamacji.

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez białoruskich kontrahentów
• Zastosowanie kar umownych i odsetek w umowach handlowych z podmiotami rosyjskimi;
• Praktyczne aspekty ustanowienia zastawu lub udzielenia poręczenia.

Windykacja należności na Białorusi
• Zakres odpowiedzialności kontrahenta białoruskiego za zobowiązania wynikające z umowy;
• Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
• Wezwanie do zapłaty – obowiązek czy prawo wierzyciela;
• Opłaty sądowe;
• Terminy rozpatrzenia sprawy;
• Procedura i koszty wykonania wyroków sądów miejscowych;
• Wykonanie wyroków sądów polskich na Białorusi.

Poszczególne prawne aspekty eksportu towarów do Białorusi w kontekście Unii Celnej
• Wymogi, jakie powinien spełniać towar eksportowany do Unii Celnej;
• Poszczególne procedury celne;
• Określenie wartości celnej towaru;
• Wymogi stawiane do towarów importowanych z Polski;
• Tymczasowy wwóz towarów;
• Omówienie poszczególnych problem natury praktycznej przy eksporcie towarów polskich do Białorusi.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

16.30-17.00 PODSUMOWANIE. PYTANIA UCZESTNIKÓW. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/78-twoj-biznes-w-bialorusi-4?xref=90

 

Warsztat Praktyczny
BIZNES W ROSJI
26-27 marca 2015 r.
ul. Mechaników 30, Centrum Konferencyjne Roko, Warszawa


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją
• Rozliczenia w obrocie towarowym
• Certyfikacja towarów i usług
• Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji
• Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją
• Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

HONOROWY GOŚĆ:
Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

PRELEGENCI:
Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich
Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich
Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA
Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

Program: 

Dzień 1, 26 marca 2015 r.

8.30-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

9.15-17.00 Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją.

Prelegent: Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

9.15-10.15 Unia Celna – Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan:
• Historia powstania UC;
• Wprowadzenie - Podstawowe zasady Unii Celnej;
• Ponad 170 milionowy rynek odbiorców jaki wspólnie tworzą mieszkańcy Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
• Organy Unii Celnej (ze szczególnym uwzględnieniem organów w zakresie obrotu towarowego), Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
• Akty prawne (Kodeks celny UC, postanowienia komisji oraz pozostałe akty prawne);
• Jednolite zasady regulacji pozataryfowej, wspólna taryfa celna;
• Procedury celne według Kodeksu Celnego Unii Celnej (rodzaje procedur i ich charakterystyka; analiza w zakresie ruchu towarów przez granicę i aspekty z tym związane);
• Przewóz ładunku zgodnie z międzynarodowym listem przewozowym w którym miejscem załadunku towaru jest Polska, a miejscem docelowym jest odbiorca z siedzibą na terytorium Unii Celnej;
• Akty normatywne Unii Celnej „O bezpieczeństwie mleka i artykułów mlecznych” oraz „O bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych”;
• Postanowienia Kodeksu Celnego Unii Celnej oraz Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białorusi, Rządem Republiki Kazachstanu z dnia 25.01.2008 r. „O jednolitych zasadach określenia kraju pochodzenia towarów” w stosunku do określenia kraju pochodzenia towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej z krajów trzecich.

10.15-11.30 - Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) – Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan, Republika Armenii i w perspektywie Republika Kirgiska.
• Wprowadzenie – podstawowe zasady i założenia EUG;
• Formalna i praktyczna działalność EUG w myśl postanowień traktatu;
• Baza prawna dla współpracy handlowo-gospodarczej jako dobry fundament dla dalszego rozwoju integracji euroazjatyckiej;
• Organy EUG;
• Intencje do stworzenia strefy wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą;
• Czy można znaleźć podobieństwa, a jeśli tak to jakie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w stosunku do Unii Europejskiej.

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 1:
• Wprowadzenie, system prawny;
• Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem zagranicznych inwestycji (w tym polskich), rejestracja;
• System podatkowy (podatki na szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym);
• Polsko-rosyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Inwestowanie. Podstawy prawne dla zagranicznych inwestycji („Ustawa o zagranicznych inwestycjach”). Inwestor zagraniczny zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 2:
• Specjalne Strefy Ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i jej warunków funkcjonowania po 1 kwietnia 2016 r.”;
• Działalność licencjonowana;
• Inne aspekty prawne i gospodarcze:
- rodzaje umów handlowych;
- kwestie związane z nabyciem nieruchomości;
- inwestycje budowlane w Federacji Rosyjskiej.

15.00-15.15 Przerwa na kawę

15.15-16.45 Aspekty prawne związane opłatami celnymi, dokumentacją celną, certyfikacja.
• Opłata celna i funkcjonowanie systemu taryfowego w Federacji Rosyjskiej;
• Bazowa stawka opłaty celnej;
• Wwóz towarów transportem drogowym na obszar celny UC;
• Wwóz towarów transportem kolejowym na obszar celny UC;
• Ustawa Federalna o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej;
• Warunki na jakich odbywają się opłaty celne (zabezpieczenia, zaliczki, zwroty, ulgi i inne aspekty z tym związane);
• Dokumentacja celna (rodzaje i charakterystyka, deklaracje i inne);
• Regulacje prawne w zakresie certyfikacji;
• Aspekty związane z certyfikacją w Federacji Rosyjskiej, innych krajach członkowskich EUG oraz postanowienia traktatowe w tym zakresie;
• Organy w zakresie certyfikacji;
• Wykaz towarów wymagających certyfikacji;
• Procedura dotycząca uzyskania certyfikatu i opłaty z tym związane;
• Dokumentacja w zakresie certyfikacji;
• Organy kontrolne, procedura odwoławcza, środki ochrony prawnej.

16.45-17.00 Dyskusja, pytania.

Dzień 2, 27 marca 2015 r.

8.45-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-10.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Rosji
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Rosji

Prelegent: Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA

10.30-10.45 PRZERWA NA KAWĘ

10.45-12.45 Certyfikacja towarów i usług

Prelegent: Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

12.45-13.30 LUNCH

13.30-14.30 Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji

Prelegent: Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich

14.30-14.45 PRZERWA NA KAWĘ

14.45-15.30 Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją

Prelegent: Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich

15.30-17.00 Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

Prelegent: Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

17.00-17.30 PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/77-biznes-w-rosji?xref=89

 

Patronat medialny nad warsztatami objął rynekwschodni.pl Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '1414/'