26.02.2015

Biznes na Białorusi i w Rosji

rynekwschodni.pl

Wspólnie z EUROCON zapraszamy na kolejne wydarzenia mające zachęcać do współpracy Polaków z rynkami wschodnimi. W marcu odbędą się dwa warsztaty praktyczne:  TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4 i BIZNES W ROSJI. 


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4

24-25 marca 2015 r., Warszawa

Honorowy Gość: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

I DZIEŃ
Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi. Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego.

8.00-8.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

8.30-9.00 Polsko-Białoruska współpraca gospodarcza; Prezentacja „ Za miedzą”

Prelegent: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

9.00-9.15 Otwarcie przedstawicielstwa w Republice Białoruś – aspekty praktyczne.
Prelegent: Mirosław Jagielski, Szef Przedstawicielstwa ZMPD na Białorusi

9.15-10.15 System podatkowy na Białorusi
• Wymiar podatku, ulgi i zwolnienia
• Specyfika podatkowa Wolnych Stref Ekonomicznych
• Omówienie tabeli podatkowej

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

10.15-10.30 PRZERWA NA KAWĘ

10.30-11.30 Kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne bankructwa przedsiębiorstwa na Białorusi
• Kryteria prawne i ekonomiczne,
• Tryb postępowania 
• Skutki dla partnerów handlowych
• Odpowiedzialność prawna organów kierowniczych

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.45 Certyfikacja towarów i usług

13.45-14.30 LUNCH

14.30-15.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Białorusi
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Białorusi

Prelegent: Przedstawiciel Banku na Białorusi

15.30-16.30 PYTANIA OD UCZESTNIKÓW

16.30-17.00 PODSUMOWANIE.

DZIEŃ 2

9.00-9.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.30-11.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi cz. 1

Inwestor zagraniczny. Spółka z udziałem zagranicznym
• Kto jest uznawany za inwestora zagranicznego?
• Warunek uzyskania statusu podmiotu z udziałem zagranicznym.

Gwarancje dla inwestorów zagranicznych
• Zapewnienie korzystnych warunków dla inwestycji w ramach obowiązującego prawa; 
• Gwarancja przekazania praw i obowiązków inwestora zagranicznego osobie trzeciej;
• Transfer płatności związanych z inwestycją zagraniczną, w tym dywidend, zysków itp.

Udział inwestora zagranicznego w prywatyzacji 
• Jakie są możliwości udziału inwestora zagranicznego w prywatyzacji.

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz przez spółki z udziałem zagranicznym 
• W jaki sposób inwestor zagraniczny może nabyć na własność nieruchomości na Białorusi (omówienie w szczegółach procedury, ewentualnych problemów, ryzyka);
• Inne tytuły posiadania nieruchomości (dzierżawa);

Koncesjonowanie (licencjonowanie) działalności gospodarczej 
• Zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia;
• Procedura uzyskania koncesji (licencji).

Wolne strefy Ekonomiczne (WSE)
• Wykaz WSE; 
• Podatkowo-celny klimat inwestowania w WSE.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi Cz. 2

Ewentualne formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych. 
• Jaką spółkę może założyć podmiot zagraniczny, w tym polski?
• Omówienie poszczególnych form spółek
• Ewentualne problemy i zagrożenia dla polskich inwestorów.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
• Podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Obowiązujące prawo a statut spółki w kontekście interesów inwestora zagranicznego;
• Podstawowe postanowienia statutu spółki;
• Szczegółowy zakres kompetencji władz spółki;
• Sposoby dokonania kontroli przez inwestora zagranicznego bieżącej działalności spółki.
• Typowe ryzyka wspólników zagranicznych

Pokrycie udziałów w spółce z udziałem zagranicznym 
• Pokrycie udziałów w spółce;
• Ocena wartości inwestycji zagranicznych;
• Możliwości uzyskania zwolnienia z opłat granicznych w przypadku aportu.

Państwowa rejestracja osoby prawnej 
• Procedura rejestracji spółki;
• Wykaz dokumentów, opłaty rejestracyjne.

Likwidacja inwestycji zagranicznej 
• Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Wystąpienie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Likwidacja spółki.

Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej 
• Wykaz dokumentów niezbędnych do utworzenia przedstawicielstwa (oddziału) podmiotu polskiego;
• Procedura rejestracyjna;
• Przedstawicielstwo (oddział) a obowiązki podatkowe;
• Prowadzenie rachunkowości przez przedstawicielstwo (oddział);
• Kto może być kierownikiem przedstawicielstwa (oddzialu), zasady zatrudnienia.

System podatkowy 
• Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatki podstawowe, składki na fundusz pracy oraz ZUS;
• Podstawowe zagadnienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Kontekst podatkowy w umowach handlowych zawartych pomiędzy polskimi a białoruskimi podmiotami;
• Jak uniknąć podwójnego opodatkowania;
• Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób prawnych, nie prowadzących działalności gospodarczej na Białorusi;
• Podatkowe oraz inne ulgi strony dla strony umowy inwestycyjnej;
• Opodatkowanie podmiotów Wolnej Strefy Ekonomicznej (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie średnich miast, małych miasteczek, oraz na terenach wiejskich; 
• Opodatkowanie w wolnych strefach ekonomicznych (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów (rezydentów) Parku Wysokich Technologii;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych w Chińsko-Białoruskim Parku przemysłowym;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i wykonujących działalność gospodarczą w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym „Kanał Augustowski”.

Zasady zatrudnienia obywateli polskich na Białorusi
• Regulacje prawne zatrudnienia; 
• Ewentualne podstawy rozwiązania umowy o pracę;
• Zatrudnienie obcokrajowców;
• Zatrudnienie członków zarządu.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

13.30-14.30 LUNCH

14.30-16.30 Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego

Znaczenie umów o pomocy prawnej w kontekście współpracy gospodarczej
• Umowa międzynarodowa a prawo krajowe; 
• Uznawanie dokumentów wystawionych w Polsce, brak wymogu legalizacji;
• Właściwe prawo i sąd.

Formy organizacyjno-prawne uczestników obrotu gospodarczego na Białorusi. Zdolność prawna poszczególnych osób prawnych
• Kto może być stroną umowy handlowej?
• Jak ocenić zdolność strony rosyjskiej do podpisania umowy?
• Przypadki ograniczenia przez prawo zdolności strony białoruskiej do zawarcia umowy;
• Wymogi, jakim powinno odpowiadać pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu strony białoruskiej.

Pozyskiwanie informacji gospodarczych na temat potencjalnych kontrahentów białoruskich
• Możliwości w zakresie zweryfikowania kontrahentów;
• Rejestr państwowy osób prawnych;
• Gdzie należy szukać informacji o finansowej wiarygodności kontrahenta?

Umowa handlowa z kontrahentem białoruskim, jej forma, treść
• W jakim momencie umowa uważana jest za zawartą?
• Co powinno się składać na treść umowy zawartej z podmiotem białoruskim?
• Omówienie treści i praktycznych aspektów umów sprzedaży towarów na rzecz białoruskich podmiotów oraz umów nabycia towarów od białoruskich kontrahentów przez podmioty polskie;
• Czy i w jaki sposób można umowę rozwiązać?
• Procedura odbioru towaru, złożenie reklamacji.

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez białoruskich kontrahentów
• Zastosowanie kar umownych i odsetek w umowach handlowych z podmiotami rosyjskimi;
• Praktyczne aspekty ustanowienia zastawu lub udzielenia poręczenia.

Windykacja należności na Białorusi
• Zakres odpowiedzialności kontrahenta białoruskiego za zobowiązania wynikające z umowy;
• Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
• Wezwanie do zapłaty – obowiązek czy prawo wierzyciela;
• Opłaty sądowe;
• Terminy rozpatrzenia sprawy;
• Procedura i koszty wykonania wyroków sądów miejscowych;
• Wykonanie wyroków sądów polskich na Białorusi.

Poszczególne prawne aspekty eksportu towarów do Białorusi w kontekście Unii Celnej
• Wymogi, jakie powinien spełniać towar eksportowany do Unii Celnej;
• Poszczególne procedury celne;
• Określenie wartości celnej towaru;
• Wymogi stawiane do towarów importowanych z Polski;
• Tymczasowy wwóz towarów;
• Omówienie poszczególnych problem natury praktycznej przy eksporcie towarów polskich do Białorusi.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

16.30-17.00 PODSUMOWANIE. PYTANIA UCZESTNIKÓW. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/78-twoj-biznes-w-bialorusi-4?xref=90

 

Warsztat Praktyczny
BIZNES W ROSJI
26-27 marca 2015 r.
ul. Mechaników 30, Centrum Konferencyjne Roko, Warszawa


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją
• Rozliczenia w obrocie towarowym
• Certyfikacja towarów i usług
• Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji
• Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją
• Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

HONOROWY GOŚĆ:
Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

PRELEGENCI:
Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich
Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich
Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA
Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

Program: 

Dzień 1, 26 marca 2015 r.

8.30-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

9.15-17.00 Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją.

Prelegent: Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

9.15-10.15 Unia Celna – Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan:
• Historia powstania UC;
• Wprowadzenie - Podstawowe zasady Unii Celnej;
• Ponad 170 milionowy rynek odbiorców jaki wspólnie tworzą mieszkańcy Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
• Organy Unii Celnej (ze szczególnym uwzględnieniem organów w zakresie obrotu towarowego), Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
• Akty prawne (Kodeks celny UC, postanowienia komisji oraz pozostałe akty prawne);
• Jednolite zasady regulacji pozataryfowej, wspólna taryfa celna;
• Procedury celne według Kodeksu Celnego Unii Celnej (rodzaje procedur i ich charakterystyka; analiza w zakresie ruchu towarów przez granicę i aspekty z tym związane);
• Przewóz ładunku zgodnie z międzynarodowym listem przewozowym w którym miejscem załadunku towaru jest Polska, a miejscem docelowym jest odbiorca z siedzibą na terytorium Unii Celnej;
• Akty normatywne Unii Celnej „O bezpieczeństwie mleka i artykułów mlecznych” oraz „O bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych”;
• Postanowienia Kodeksu Celnego Unii Celnej oraz Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białorusi, Rządem Republiki Kazachstanu z dnia 25.01.2008 r. „O jednolitych zasadach określenia kraju pochodzenia towarów” w stosunku do określenia kraju pochodzenia towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej z krajów trzecich.

10.15-11.30 - Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) – Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan, Republika Armenii i w perspektywie Republika Kirgiska.
• Wprowadzenie – podstawowe zasady i założenia EUG;
• Formalna i praktyczna działalność EUG w myśl postanowień traktatu;
• Baza prawna dla współpracy handlowo-gospodarczej jako dobry fundament dla dalszego rozwoju integracji euroazjatyckiej;
• Organy EUG;
• Intencje do stworzenia strefy wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą;
• Czy można znaleźć podobieństwa, a jeśli tak to jakie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w stosunku do Unii Europejskiej.

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 1:
• Wprowadzenie, system prawny;
• Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem zagranicznych inwestycji (w tym polskich), rejestracja;
• System podatkowy (podatki na szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym);
• Polsko-rosyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Inwestowanie. Podstawy prawne dla zagranicznych inwestycji („Ustawa o zagranicznych inwestycjach”). Inwestor zagraniczny zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 2:
• Specjalne Strefy Ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i jej warunków funkcjonowania po 1 kwietnia 2016 r.”;
• Działalność licencjonowana;
• Inne aspekty prawne i gospodarcze:
- rodzaje umów handlowych;
- kwestie związane z nabyciem nieruchomości;
- inwestycje budowlane w Federacji Rosyjskiej.

15.00-15.15 Przerwa na kawę

15.15-16.45 Aspekty prawne związane opłatami celnymi, dokumentacją celną, certyfikacja.
• Opłata celna i funkcjonowanie systemu taryfowego w Federacji Rosyjskiej;
• Bazowa stawka opłaty celnej;
• Wwóz towarów transportem drogowym na obszar celny UC;
• Wwóz towarów transportem kolejowym na obszar celny UC;
• Ustawa Federalna o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej;
• Warunki na jakich odbywają się opłaty celne (zabezpieczenia, zaliczki, zwroty, ulgi i inne aspekty z tym związane);
• Dokumentacja celna (rodzaje i charakterystyka, deklaracje i inne);
• Regulacje prawne w zakresie certyfikacji;
• Aspekty związane z certyfikacją w Federacji Rosyjskiej, innych krajach członkowskich EUG oraz postanowienia traktatowe w tym zakresie;
• Organy w zakresie certyfikacji;
• Wykaz towarów wymagających certyfikacji;
• Procedura dotycząca uzyskania certyfikatu i opłaty z tym związane;
• Dokumentacja w zakresie certyfikacji;
• Organy kontrolne, procedura odwoławcza, środki ochrony prawnej.

16.45-17.00 Dyskusja, pytania.

Dzień 2, 27 marca 2015 r.

8.45-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-10.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Rosji
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Rosji

Prelegent: Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA

10.30-10.45 PRZERWA NA KAWĘ

10.45-12.45 Certyfikacja towarów i usług

Prelegent: Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

12.45-13.30 LUNCH

13.30-14.30 Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji

Prelegent: Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich

14.30-14.45 PRZERWA NA KAWĘ

14.45-15.30 Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją

Prelegent: Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich

15.30-17.00 Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

Prelegent: Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

17.00-17.30 PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/77-biznes-w-rosji?xref=89

 

Patronat medialny nad warsztatami objął rynekwschodni.pl Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2021-06-18)
UAHhrywna (Ukraina)0,1405
Wzrost0.57%
RUBrubel rosyjski0,0529
Wzrost1.34%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2021-06-16)
AMD (100)dram (Armenia)0,7238
Wzrost2.9%
GELlari (Gruzja)1,1811
Wzrost1.11%
MDLlej Mołdawii0,2102
Wzrost1.59%
AZNmanat azerbejdżański2,1968
Wzrost2.79%
KGSsom (Kirgistan)0,0441
Wzrost2.08%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,3272
Wzrost1.46%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0352
Wzrost1.73%
KZT (100)tenge (Kazachstan)0,8759
Wzrost2.31%

Biznes na Wschodzie

 

21.07.2019

 

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

Rosja jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Dlatego każdy cudzoziemiec może otworzyć i zarejestrować firmę w Rosji. Poniżej przedstawiamy, jakie cechy rosyjskiej gospodarki i ustawodawstwa należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu firmy, oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

 
 

 

28.05.2019

 

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest jednym z krajów UE o bardzo atrakcyjnych warunkach na rozpoczęcie biznesu. Kraj jest częścią Unii Europejskiej. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest ogólnie korzystna, istnieje stabilny rozwój gospodarki rynkowej, Litwini mogą tu znaleźć swoją niszę, istnieją sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej również dla cudzoziemców.

 
 

 

01.05.2018

 

Podatek VAT na Ukrainie

 
 
 
 
 

Opinie

Rosja

18.04.2021

 
USA i Rosja nadal największymi eksporterami broni na świecie

USA i Rosja nadal największymi eksporterami broni na świecie

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) podsumował  handel bronią w latach 2016-2020. Sytuacja się nie zmienia. Stany Zjednoczone i Rosja są nadal największymi eksporterami broni na świecie. Głównymi importerami broni i sprzętu wojskowego w badanym okresie są kraje Bliskiego Wschodu.

 
 

Ukraina

08.03.2021

 
Wielka Brytania zbuduje statki dla Ukrainy

Wielka Brytania zbuduje statki dla Ukrainy

W Wielkiej Brytanii zostaną zbudowane nowe łodzie dla ukraińskiej marynarki wojennej. To efekt październikowej wizyty prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytanii i podpisania przez ministerstwa obrony obu państw memorandum o współpracy w zakresie rozwoju i zwiększania zdolności marynarki wojennej Ukrainy.

 
 

Rosja

14.12.2020

 
Irackie próżnie

Irackie próżnie

 
 
 

Rosja

15.04.2020

 
Zmartwienia Rosji

Zmartwienia Rosji

 
 
 

Wiedza

Kazachstan

24.02.2019

 

Konflikt o wodę kluczowym problemem bezpieczeństwa energetycznego w Azji Centralnej

Azja Centralna jest regionem o dużym znaczeniu strategicznym. Decyduje o tym zarówno jej korzystne położenie geograficzne, które przez wieki stanowiło ważny element łańcucha transportowego łączącego Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, jak również bogactwo zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych rzek Amu-darii i Syr-darii, ropy naftowej na terenie Kazachstanu, a także gazu ziemnego w Turkmenistanie. 

 
 

Rosja

29.01.2019

 

Eurazjatycki Bank Rozwoju – narzędzie ekonomicznej integracji na obszarze byłego ZSRR

Jednym z priorytetów polityki prezydenta Władimira Putina po jego dojściu do władzy na początku XXI wieku była odbudowa pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i rządach Borysa Jelcyna. Naturalnym kierunkiem ofensywy międzynarodowej była reintegracja oraz odzyskanie wpływów na obszarach niegdyś wchodzących w skład państwa sowieckiego. Rosyjscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę, że dla powodzenia tej strategii konieczne będzie podjęcie działań nie tylko o charakterze politycznym, ale również ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym. 

 
 
 
 
 
 

Wideo

 

Zaproszenia

 

18.06.2019

 
XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 

 

08.12.2016

 

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w 2017 roku

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w I połowie 2017 roku organizowane przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.

 
 
 

Po godzinach

Kirgistan

18.06.2021

 
4. festiwal filmów polskich „Wisła” w Kirgistanie

4. festiwal filmów polskich „Wisła” w Kirgistanie

Drodzy Widzowie! Republikański Dom Kino im. Czingiza Ajtmatowa w Biszkeku w dniach 24-27 czerwca 2021 zaprasza na pokazy filmów w ramach 4. Festiwalu Filmów Polskich „Wisła”.

 
 

Rosja

02.06.2021

 
Laureaci 14. festiwalu filmów polskich „Wisła”

Laureaci 14. festiwalu filmów polskich „Wisła”

Jury w składzie: Przewodnicząca, producent i dyrektor generalny Moskino Natalia Mokritskaja, uznana krytyczka filmowa, dziennikarka Nina Romodanowskaja oraz rosyjska reżyserka i scenarzystka, Oksana Karas przyznało Grand Prix w Konkursie Filmów Fabularnych 14. Wisły filmowi „Jak najdalej stąd” w reżyserii Piotra Domalewskiego za „kontynuację tradycji wielkiego „Kina moralnego niepokoju”.

 
 

Rosja

30.05.2021

 
Mark Sołonin: Jak Związek Radziecki wygrał wojnę

Mark Sołonin: Jak Związek Radziecki wygrał wojnę

Czy cała historia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej to kłamstwo?
 
 
 

Rosja

23.05.2021

 
Wystartowała 14 Wisła w Moskwie

Wystartowała 14 Wisła w Moskwie

Od 20 do 30 maja zapraszamy na święto polskiego kina w Moskwie! Od czerwca do grudnia 2021 roku odwiedzi kilkanaście rosyjskich miast, Azerbejdżan, Białoruś, Chorwację, Czechy, Gruzję, Serbię, Kazachstan, Kirgistan, Koreę Południową, Serbię, Słowację, Tadżykistan, Turcję oraz Uzbekistan.

 
 

Rosja

14.05.2021

 
Spojrzenie na świat. Polski dokument

Spojrzenie na świat. Polski dokument

Podczas 14. edycji Festiwalu Polskich Filmów „Wisła” w Moskwie przedstawimy dwie sekcje poświęcone filmom dokumentalnym. Jedna z nich: „Spojrzenie na świat. Polski dokument” to produkcje polskich reżyserów, opowiadające o historiach, dziejących się w innych krajach.

 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2020

Zaloguj