26.02.2015

Biznes na Białorusi i w Rosji

rynekwschodni.pl

Wspólnie z EUROCON zapraszamy na kolejne wydarzenia mające zachęcać do współpracy Polaków z rynkami wschodnimi. W marcu odbędą się dwa warsztaty praktyczne:  TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4 i BIZNES W ROSJI. 


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4

24-25 marca 2015 r., Warszawa

Honorowy Gość: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

I DZIEŃ
Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi. Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego.

8.00-8.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

8.30-9.00 Polsko-Białoruska współpraca gospodarcza; Prezentacja „ Za miedzą”

Prelegent: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

9.00-9.15 Otwarcie przedstawicielstwa w Republice Białoruś – aspekty praktyczne.
Prelegent: Mirosław Jagielski, Szef Przedstawicielstwa ZMPD na Białorusi

9.15-10.15 System podatkowy na Białorusi
• Wymiar podatku, ulgi i zwolnienia
• Specyfika podatkowa Wolnych Stref Ekonomicznych
• Omówienie tabeli podatkowej

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

10.15-10.30 PRZERWA NA KAWĘ

10.30-11.30 Kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne bankructwa przedsiębiorstwa na Białorusi
• Kryteria prawne i ekonomiczne,
• Tryb postępowania 
• Skutki dla partnerów handlowych
• Odpowiedzialność prawna organów kierowniczych

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.45 Certyfikacja towarów i usług

13.45-14.30 LUNCH

14.30-15.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Białorusi
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Białorusi

Prelegent: Przedstawiciel Banku na Białorusi

15.30-16.30 PYTANIA OD UCZESTNIKÓW

16.30-17.00 PODSUMOWANIE.

DZIEŃ 2

9.00-9.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.30-11.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi cz. 1

Inwestor zagraniczny. Spółka z udziałem zagranicznym
• Kto jest uznawany za inwestora zagranicznego?
• Warunek uzyskania statusu podmiotu z udziałem zagranicznym.

Gwarancje dla inwestorów zagranicznych
• Zapewnienie korzystnych warunków dla inwestycji w ramach obowiązującego prawa; 
• Gwarancja przekazania praw i obowiązków inwestora zagranicznego osobie trzeciej;
• Transfer płatności związanych z inwestycją zagraniczną, w tym dywidend, zysków itp.

Udział inwestora zagranicznego w prywatyzacji 
• Jakie są możliwości udziału inwestora zagranicznego w prywatyzacji.

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz przez spółki z udziałem zagranicznym 
• W jaki sposób inwestor zagraniczny może nabyć na własność nieruchomości na Białorusi (omówienie w szczegółach procedury, ewentualnych problemów, ryzyka);
• Inne tytuły posiadania nieruchomości (dzierżawa);

Koncesjonowanie (licencjonowanie) działalności gospodarczej 
• Zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia;
• Procedura uzyskania koncesji (licencji).

Wolne strefy Ekonomiczne (WSE)
• Wykaz WSE; 
• Podatkowo-celny klimat inwestowania w WSE.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi Cz. 2

Ewentualne formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych. 
• Jaką spółkę może założyć podmiot zagraniczny, w tym polski?
• Omówienie poszczególnych form spółek
• Ewentualne problemy i zagrożenia dla polskich inwestorów.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
• Podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Obowiązujące prawo a statut spółki w kontekście interesów inwestora zagranicznego;
• Podstawowe postanowienia statutu spółki;
• Szczegółowy zakres kompetencji władz spółki;
• Sposoby dokonania kontroli przez inwestora zagranicznego bieżącej działalności spółki.
• Typowe ryzyka wspólników zagranicznych

Pokrycie udziałów w spółce z udziałem zagranicznym 
• Pokrycie udziałów w spółce;
• Ocena wartości inwestycji zagranicznych;
• Możliwości uzyskania zwolnienia z opłat granicznych w przypadku aportu.

Państwowa rejestracja osoby prawnej 
• Procedura rejestracji spółki;
• Wykaz dokumentów, opłaty rejestracyjne.

Likwidacja inwestycji zagranicznej 
• Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Wystąpienie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Likwidacja spółki.

Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej 
• Wykaz dokumentów niezbędnych do utworzenia przedstawicielstwa (oddziału) podmiotu polskiego;
• Procedura rejestracyjna;
• Przedstawicielstwo (oddział) a obowiązki podatkowe;
• Prowadzenie rachunkowości przez przedstawicielstwo (oddział);
• Kto może być kierownikiem przedstawicielstwa (oddzialu), zasady zatrudnienia.

System podatkowy 
• Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatki podstawowe, składki na fundusz pracy oraz ZUS;
• Podstawowe zagadnienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Kontekst podatkowy w umowach handlowych zawartych pomiędzy polskimi a białoruskimi podmiotami;
• Jak uniknąć podwójnego opodatkowania;
• Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób prawnych, nie prowadzących działalności gospodarczej na Białorusi;
• Podatkowe oraz inne ulgi strony dla strony umowy inwestycyjnej;
• Opodatkowanie podmiotów Wolnej Strefy Ekonomicznej (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie średnich miast, małych miasteczek, oraz na terenach wiejskich; 
• Opodatkowanie w wolnych strefach ekonomicznych (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów (rezydentów) Parku Wysokich Technologii;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych w Chińsko-Białoruskim Parku przemysłowym;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i wykonujących działalność gospodarczą w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym „Kanał Augustowski”.

Zasady zatrudnienia obywateli polskich na Białorusi
• Regulacje prawne zatrudnienia; 
• Ewentualne podstawy rozwiązania umowy o pracę;
• Zatrudnienie obcokrajowców;
• Zatrudnienie członków zarządu.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

13.30-14.30 LUNCH

14.30-16.30 Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego

Znaczenie umów o pomocy prawnej w kontekście współpracy gospodarczej
• Umowa międzynarodowa a prawo krajowe; 
• Uznawanie dokumentów wystawionych w Polsce, brak wymogu legalizacji;
• Właściwe prawo i sąd.

Formy organizacyjno-prawne uczestników obrotu gospodarczego na Białorusi. Zdolność prawna poszczególnych osób prawnych
• Kto może być stroną umowy handlowej?
• Jak ocenić zdolność strony rosyjskiej do podpisania umowy?
• Przypadki ograniczenia przez prawo zdolności strony białoruskiej do zawarcia umowy;
• Wymogi, jakim powinno odpowiadać pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu strony białoruskiej.

Pozyskiwanie informacji gospodarczych na temat potencjalnych kontrahentów białoruskich
• Możliwości w zakresie zweryfikowania kontrahentów;
• Rejestr państwowy osób prawnych;
• Gdzie należy szukać informacji o finansowej wiarygodności kontrahenta?

Umowa handlowa z kontrahentem białoruskim, jej forma, treść
• W jakim momencie umowa uważana jest za zawartą?
• Co powinno się składać na treść umowy zawartej z podmiotem białoruskim?
• Omówienie treści i praktycznych aspektów umów sprzedaży towarów na rzecz białoruskich podmiotów oraz umów nabycia towarów od białoruskich kontrahentów przez podmioty polskie;
• Czy i w jaki sposób można umowę rozwiązać?
• Procedura odbioru towaru, złożenie reklamacji.

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez białoruskich kontrahentów
• Zastosowanie kar umownych i odsetek w umowach handlowych z podmiotami rosyjskimi;
• Praktyczne aspekty ustanowienia zastawu lub udzielenia poręczenia.

Windykacja należności na Białorusi
• Zakres odpowiedzialności kontrahenta białoruskiego za zobowiązania wynikające z umowy;
• Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
• Wezwanie do zapłaty – obowiązek czy prawo wierzyciela;
• Opłaty sądowe;
• Terminy rozpatrzenia sprawy;
• Procedura i koszty wykonania wyroków sądów miejscowych;
• Wykonanie wyroków sądów polskich na Białorusi.

Poszczególne prawne aspekty eksportu towarów do Białorusi w kontekście Unii Celnej
• Wymogi, jakie powinien spełniać towar eksportowany do Unii Celnej;
• Poszczególne procedury celne;
• Określenie wartości celnej towaru;
• Wymogi stawiane do towarów importowanych z Polski;
• Tymczasowy wwóz towarów;
• Omówienie poszczególnych problem natury praktycznej przy eksporcie towarów polskich do Białorusi.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

16.30-17.00 PODSUMOWANIE. PYTANIA UCZESTNIKÓW. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/78-twoj-biznes-w-bialorusi-4?xref=90

 

Warsztat Praktyczny
BIZNES W ROSJI
26-27 marca 2015 r.
ul. Mechaników 30, Centrum Konferencyjne Roko, Warszawa


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją
• Rozliczenia w obrocie towarowym
• Certyfikacja towarów i usług
• Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji
• Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją
• Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

HONOROWY GOŚĆ:
Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

PRELEGENCI:
Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich
Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich
Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA
Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

Program: 

Dzień 1, 26 marca 2015 r.

8.30-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

9.15-17.00 Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją.

Prelegent: Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

9.15-10.15 Unia Celna – Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan:
• Historia powstania UC;
• Wprowadzenie - Podstawowe zasady Unii Celnej;
• Ponad 170 milionowy rynek odbiorców jaki wspólnie tworzą mieszkańcy Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
• Organy Unii Celnej (ze szczególnym uwzględnieniem organów w zakresie obrotu towarowego), Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
• Akty prawne (Kodeks celny UC, postanowienia komisji oraz pozostałe akty prawne);
• Jednolite zasady regulacji pozataryfowej, wspólna taryfa celna;
• Procedury celne według Kodeksu Celnego Unii Celnej (rodzaje procedur i ich charakterystyka; analiza w zakresie ruchu towarów przez granicę i aspekty z tym związane);
• Przewóz ładunku zgodnie z międzynarodowym listem przewozowym w którym miejscem załadunku towaru jest Polska, a miejscem docelowym jest odbiorca z siedzibą na terytorium Unii Celnej;
• Akty normatywne Unii Celnej „O bezpieczeństwie mleka i artykułów mlecznych” oraz „O bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych”;
• Postanowienia Kodeksu Celnego Unii Celnej oraz Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białorusi, Rządem Republiki Kazachstanu z dnia 25.01.2008 r. „O jednolitych zasadach określenia kraju pochodzenia towarów” w stosunku do określenia kraju pochodzenia towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej z krajów trzecich.

10.15-11.30 - Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) – Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan, Republika Armenii i w perspektywie Republika Kirgiska.
• Wprowadzenie – podstawowe zasady i założenia EUG;
• Formalna i praktyczna działalność EUG w myśl postanowień traktatu;
• Baza prawna dla współpracy handlowo-gospodarczej jako dobry fundament dla dalszego rozwoju integracji euroazjatyckiej;
• Organy EUG;
• Intencje do stworzenia strefy wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą;
• Czy można znaleźć podobieństwa, a jeśli tak to jakie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w stosunku do Unii Europejskiej.

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 1:
• Wprowadzenie, system prawny;
• Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem zagranicznych inwestycji (w tym polskich), rejestracja;
• System podatkowy (podatki na szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym);
• Polsko-rosyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Inwestowanie. Podstawy prawne dla zagranicznych inwestycji („Ustawa o zagranicznych inwestycjach”). Inwestor zagraniczny zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 2:
• Specjalne Strefy Ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i jej warunków funkcjonowania po 1 kwietnia 2016 r.”;
• Działalność licencjonowana;
• Inne aspekty prawne i gospodarcze:
- rodzaje umów handlowych;
- kwestie związane z nabyciem nieruchomości;
- inwestycje budowlane w Federacji Rosyjskiej.

15.00-15.15 Przerwa na kawę

15.15-16.45 Aspekty prawne związane opłatami celnymi, dokumentacją celną, certyfikacja.
• Opłata celna i funkcjonowanie systemu taryfowego w Federacji Rosyjskiej;
• Bazowa stawka opłaty celnej;
• Wwóz towarów transportem drogowym na obszar celny UC;
• Wwóz towarów transportem kolejowym na obszar celny UC;
• Ustawa Federalna o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej;
• Warunki na jakich odbywają się opłaty celne (zabezpieczenia, zaliczki, zwroty, ulgi i inne aspekty z tym związane);
• Dokumentacja celna (rodzaje i charakterystyka, deklaracje i inne);
• Regulacje prawne w zakresie certyfikacji;
• Aspekty związane z certyfikacją w Federacji Rosyjskiej, innych krajach członkowskich EUG oraz postanowienia traktatowe w tym zakresie;
• Organy w zakresie certyfikacji;
• Wykaz towarów wymagających certyfikacji;
• Procedura dotycząca uzyskania certyfikatu i opłaty z tym związane;
• Dokumentacja w zakresie certyfikacji;
• Organy kontrolne, procedura odwoławcza, środki ochrony prawnej.

16.45-17.00 Dyskusja, pytania.

Dzień 2, 27 marca 2015 r.

8.45-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-10.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Rosji
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Rosji

Prelegent: Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA

10.30-10.45 PRZERWA NA KAWĘ

10.45-12.45 Certyfikacja towarów i usług

Prelegent: Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

12.45-13.30 LUNCH

13.30-14.30 Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji

Prelegent: Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich

14.30-14.45 PRZERWA NA KAWĘ

14.45-15.30 Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją

Prelegent: Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich

15.30-17.00 Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

Prelegent: Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

17.00-17.30 PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/77-biznes-w-rosji?xref=89

 

Patronat medialny nad warsztatami objął rynekwschodni.pl Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2023-02-06)
UAHhrywna (Ukraina)0,1258
Spadek0%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2023-02-01)
AMD (100)dram (Armenia)1,0925
Wzrost0.02%
GELlari (Gruzja)1,6349
Spadek-0.09%
MDLlej Mołdawii0,2297
Spadek-0.04%
AZNmanat azerbejdżański2,5436
Spadek-0.09%
KGSsom (Kirgistan)0,0502
Spadek-0.2%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,4196
Spadek-0.45%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0384
Spadek0%
KZT (100)tenge (Kazachstan)0,9383
Wzrost0.06%

Biznes na Wschodzie

 

21.07.2019

 

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

Rosja jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Dlatego każdy cudzoziemiec może otworzyć i zarejestrować firmę w Rosji. Poniżej przedstawiamy, jakie cechy rosyjskiej gospodarki i ustawodawstwa należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu firmy, oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

 
 

 

28.05.2019

 

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest jednym z krajów UE o bardzo atrakcyjnych warunkach na rozpoczęcie biznesu. Kraj jest częścią Unii Europejskiej. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest ogólnie korzystna, istnieje stabilny rozwój gospodarki rynkowej, Litwini mogą tu znaleźć swoją niszę, istnieją sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej również dla cudzoziemców.

 
 

 

01.05.2018

 

Podatek VAT na Ukrainie

 
 
 
 
 

Opinie

Rosja

06.04.2022

 

Wall Street: sankcje w centrum uwagi

Amerykańskie indeksy tracą na początku dzisiejszej sesji (5.04). Parkiety europejskie również znajdują się pod kreską co jest pokłosiem decyzji Komisji Europejskiej o wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji. Instytucja proponuje takie samo rozwiązanie jeśli chodzi o ropę naftową. DAX traci 0,55 proc., CAC40 1,43 proc. SP500 zabarwił się na czerwono ale jest pod kreską jedynie 0,05 proc. Więcej traci technologiczny Nasdaq: -0,67 proc.

 
 

Turkmenistan

20.02.2022

 

Co Rosja może stracić i zyskać po zmianie władzy w Turkmenistanie

Obroty handlowe między Rosją a Turkmenistanem nie ulegną znaczącym zmianom po odejściu z prezydentury Gurbanguły Berdimuhamedowa - uważają eksperci. Energetyka i rolnictwo to główne obszary współpracy.

 
 
 
 
 
 

Wiedza

Kazachstan

24.02.2019

 

Konflikt o wodę kluczowym problemem bezpieczeństwa energetycznego w Azji Centralnej

Azja Centralna jest regionem o dużym znaczeniu strategicznym. Decyduje o tym zarówno jej korzystne położenie geograficzne, które przez wieki stanowiło ważny element łańcucha transportowego łączącego Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, jak również bogactwo zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych rzek Amu-darii i Syr-darii, ropy naftowej na terenie Kazachstanu, a także gazu ziemnego w Turkmenistanie. 

 
 

Rosja

29.01.2019

 

Eurazjatycki Bank Rozwoju – narzędzie ekonomicznej integracji na obszarze byłego ZSRR

Jednym z priorytetów polityki prezydenta Władimira Putina po jego dojściu do władzy na początku XXI wieku była odbudowa pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i rządach Borysa Jelcyna. Naturalnym kierunkiem ofensywy międzynarodowej była reintegracja oraz odzyskanie wpływów na obszarach niegdyś wchodzących w skład państwa sowieckiego. Rosyjscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę, że dla powodzenia tej strategii konieczne będzie podjęcie działań nie tylko o charakterze politycznym, ale również ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym. 

 
 
 
 
 
 

Zaproszenia

 

18.06.2019

 
XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?” 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 

 

08.12.2016

 

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w 2017 roku

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w I połowie 2017 roku organizowane przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.

 
 
 

Po godzinach

Azerbejdżan

15.08.2022

 
„Wisła” popłynie w kolejnych krajach!

„Wisła” popłynie w kolejnych krajach!

W ramach kolejnej edycji Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” ruszymy w znane nam strony: do Azerbejdżanu, Serbii i Turcji, jednak szczególnie nas cieszy rozszerzenie kręgu odwiedzanych przez nas państw o Słowenię i Bułgarię.

 
 

Kirgistan

11.06.2022

 
5. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WISŁA” W KIRGISTANIE

5. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WISŁA” W KIRGISTANIE

Republikański Dom Kino im. Czingiza Ajtmatowa w Biszkeku w dniach 6-12 czerwca 2022 zaprasza na pokazy filmów w ramach 5. Festiwalu Filmów Polskich „Wisła”.  To świetna okazja, aby zapoznać się z filmowymi nowościami ostatnich dwóch lat, autorstwa zarówno znanych i wielokrotnie nagradzanych reżyserów, jak i utalentowanych, zachwycających swoimi pierwszymi dziełami debiutantów. Wejście na wszystkie pokazy w ramach festiwalu jest bezpłatne!

 
 

Abchazja

30.04.2022

 

Kolejna edycja Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” rozpocznie się już w maju

Kolejna edycja Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” rozpocznie się już w maju! Tegoroczny sezon rozpoczniemy od Chorwacji. Święto polskiej kinematografii będziemy tam obchodzić aż 11 dni w czterech miastach: w Splicie, Puli, Rijece i Varaždinie, a pokazy filmowe rozpoczniemy w Splicie 20 maja w kinie „ZlatnaVrata”.

 
 

Rosja

22.12.2021

 
Między Mikołajem II a Leninem. Państwowość rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917 roku

Między Mikołajem II a Leninem. Państwowość rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917 roku

Niniejsza monografia, stanowiąca efekt wielu lat badań autora nad dziejami Rosji, jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego przedstawienia historii państwowości rosyjskiej oraz różnych koncepcji państwa w czasie rewolucji lutowej. Zawiera informacje, fakty oraz interpretacje wydarzeń historycznych, które pozwalają dyskutować o tym, dlaczego w Rosji 1917 roku nie udało się zbudować państwa demokratycznego i konstytucyjnego.

 
 

Rosja

27.10.2021

 
Sputnik startuje 18 listopada

Sputnik startuje 18 listopada

15. Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską" rozpocznie się 18 listopada. Na pokazy zapraszamy do warszawskich kin Luna i Iluzjon.

 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2022

Zaloguj