26.02.2015

Biznes na Białorusi i w Rosji

rynekwschodni.pl

Wspólnie z EUROCON zapraszamy na kolejne wydarzenia mające zachęcać do współpracy Polaków z rynkami wschodnimi. W marcu odbędą się dwa warsztaty praktyczne:  TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4 i BIZNES W ROSJI. 


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 4

24-25 marca 2015 r., Warszawa

Honorowy Gość: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

I DZIEŃ
Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi. Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego.

8.00-8.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

8.30-9.00 Polsko-Białoruska współpraca gospodarcza; Prezentacja „ Za miedzą”

Prelegent: Kazimierz Zdunowski, Prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

9.00-9.15 Otwarcie przedstawicielstwa w Republice Białoruś – aspekty praktyczne.
Prelegent: Mirosław Jagielski, Szef Przedstawicielstwa ZMPD na Białorusi

9.15-10.15 System podatkowy na Białorusi
• Wymiar podatku, ulgi i zwolnienia
• Specyfika podatkowa Wolnych Stref Ekonomicznych
• Omówienie tabeli podatkowej

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

10.15-10.30 PRZERWA NA KAWĘ

10.30-11.30 Kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne bankructwa przedsiębiorstwa na Białorusi
• Kryteria prawne i ekonomiczne,
• Tryb postępowania 
• Skutki dla partnerów handlowych
• Odpowiedzialność prawna organów kierowniczych

Prelegent: Hanna Miedwiedskaja, Syndyk

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.45 Certyfikacja towarów i usług

13.45-14.30 LUNCH

14.30-15.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Białorusi
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Białorusi

Prelegent: Przedstawiciel Banku na Białorusi

15.30-16.30 PYTANIA OD UCZESTNIKÓW

16.30-17.00 PODSUMOWANIE.

DZIEŃ 2

9.00-9.30 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.30-11.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi cz. 1

Inwestor zagraniczny. Spółka z udziałem zagranicznym
• Kto jest uznawany za inwestora zagranicznego?
• Warunek uzyskania statusu podmiotu z udziałem zagranicznym.

Gwarancje dla inwestorów zagranicznych
• Zapewnienie korzystnych warunków dla inwestycji w ramach obowiązującego prawa; 
• Gwarancja przekazania praw i obowiązków inwestora zagranicznego osobie trzeciej;
• Transfer płatności związanych z inwestycją zagraniczną, w tym dywidend, zysków itp.

Udział inwestora zagranicznego w prywatyzacji 
• Jakie są możliwości udziału inwestora zagranicznego w prywatyzacji.

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz przez spółki z udziałem zagranicznym 
• W jaki sposób inwestor zagraniczny może nabyć na własność nieruchomości na Białorusi (omówienie w szczegółach procedury, ewentualnych problemów, ryzyka);
• Inne tytuły posiadania nieruchomości (dzierżawa);

Koncesjonowanie (licencjonowanie) działalności gospodarczej 
• Zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia;
• Procedura uzyskania koncesji (licencji).

Wolne strefy Ekonomiczne (WSE)
• Wykaz WSE; 
• Podatkowo-celny klimat inwestowania w WSE.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ

11.45-13.30 Aspekty prawne działalności gospodarczej na Białorusi Cz. 2

Ewentualne formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych. 
• Jaką spółkę może założyć podmiot zagraniczny, w tym polski?
• Omówienie poszczególnych form spółek
• Ewentualne problemy i zagrożenia dla polskich inwestorów.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
• Podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Obowiązujące prawo a statut spółki w kontekście interesów inwestora zagranicznego;
• Podstawowe postanowienia statutu spółki;
• Szczegółowy zakres kompetencji władz spółki;
• Sposoby dokonania kontroli przez inwestora zagranicznego bieżącej działalności spółki.
• Typowe ryzyka wspólników zagranicznych

Pokrycie udziałów w spółce z udziałem zagranicznym 
• Pokrycie udziałów w spółce;
• Ocena wartości inwestycji zagranicznych;
• Możliwości uzyskania zwolnienia z opłat granicznych w przypadku aportu.

Państwowa rejestracja osoby prawnej 
• Procedura rejestracji spółki;
• Wykaz dokumentów, opłaty rejestracyjne.

Likwidacja inwestycji zagranicznej 
• Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Wystąpienie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Likwidacja spółki.

Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej 
• Wykaz dokumentów niezbędnych do utworzenia przedstawicielstwa (oddziału) podmiotu polskiego;
• Procedura rejestracyjna;
• Przedstawicielstwo (oddział) a obowiązki podatkowe;
• Prowadzenie rachunkowości przez przedstawicielstwo (oddział);
• Kto może być kierownikiem przedstawicielstwa (oddzialu), zasady zatrudnienia.

System podatkowy 
• Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatki podstawowe, składki na fundusz pracy oraz ZUS;
• Podstawowe zagadnienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Kontekst podatkowy w umowach handlowych zawartych pomiędzy polskimi a białoruskimi podmiotami;
• Jak uniknąć podwójnego opodatkowania;
• Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób prawnych, nie prowadzących działalności gospodarczej na Białorusi;
• Podatkowe oraz inne ulgi strony dla strony umowy inwestycyjnej;
• Opodatkowanie podmiotów Wolnej Strefy Ekonomicznej (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie średnich miast, małych miasteczek, oraz na terenach wiejskich; 
• Opodatkowanie w wolnych strefach ekonomicznych (WSE);
• Opodatkowanie podmiotów (rezydentów) Parku Wysokich Technologii;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych w Chińsko-Białoruskim Parku przemysłowym;
• Opodatkowanie podmiotów zarejestrowanych i wykonujących działalność gospodarczą w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym „Kanał Augustowski”.

Zasady zatrudnienia obywateli polskich na Białorusi
• Regulacje prawne zatrudnienia; 
• Ewentualne podstawy rozwiązania umowy o pracę;
• Zatrudnienie obcokrajowców;
• Zatrudnienie członków zarządu.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

13.30-14.30 LUNCH

14.30-16.30 Współpraca z podmiotami Białorusi w zakresie handlu zagranicznego

Znaczenie umów o pomocy prawnej w kontekście współpracy gospodarczej
• Umowa międzynarodowa a prawo krajowe; 
• Uznawanie dokumentów wystawionych w Polsce, brak wymogu legalizacji;
• Właściwe prawo i sąd.

Formy organizacyjno-prawne uczestników obrotu gospodarczego na Białorusi. Zdolność prawna poszczególnych osób prawnych
• Kto może być stroną umowy handlowej?
• Jak ocenić zdolność strony rosyjskiej do podpisania umowy?
• Przypadki ograniczenia przez prawo zdolności strony białoruskiej do zawarcia umowy;
• Wymogi, jakim powinno odpowiadać pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu strony białoruskiej.

Pozyskiwanie informacji gospodarczych na temat potencjalnych kontrahentów białoruskich
• Możliwości w zakresie zweryfikowania kontrahentów;
• Rejestr państwowy osób prawnych;
• Gdzie należy szukać informacji o finansowej wiarygodności kontrahenta?

Umowa handlowa z kontrahentem białoruskim, jej forma, treść
• W jakim momencie umowa uważana jest za zawartą?
• Co powinno się składać na treść umowy zawartej z podmiotem białoruskim?
• Omówienie treści i praktycznych aspektów umów sprzedaży towarów na rzecz białoruskich podmiotów oraz umów nabycia towarów od białoruskich kontrahentów przez podmioty polskie;
• Czy i w jaki sposób można umowę rozwiązać?
• Procedura odbioru towaru, złożenie reklamacji.

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez białoruskich kontrahentów
• Zastosowanie kar umownych i odsetek w umowach handlowych z podmiotami rosyjskimi;
• Praktyczne aspekty ustanowienia zastawu lub udzielenia poręczenia.

Windykacja należności na Białorusi
• Zakres odpowiedzialności kontrahenta białoruskiego za zobowiązania wynikające z umowy;
• Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
• Wezwanie do zapłaty – obowiązek czy prawo wierzyciela;
• Opłaty sądowe;
• Terminy rozpatrzenia sprawy;
• Procedura i koszty wykonania wyroków sądów miejscowych;
• Wykonanie wyroków sądów polskich na Białorusi.

Poszczególne prawne aspekty eksportu towarów do Białorusi w kontekście Unii Celnej
• Wymogi, jakie powinien spełniać towar eksportowany do Unii Celnej;
• Poszczególne procedury celne;
• Określenie wartości celnej towaru;
• Wymogi stawiane do towarów importowanych z Polski;
• Tymczasowy wwóz towarów;
• Omówienie poszczególnych problem natury praktycznej przy eksporcie towarów polskich do Białorusi.

Prelegent: Czesław Cierech, adwokat, Partner Biura Adwokackiego „Cierech, Niewiadowski i Partnerzy” (Mińsk, Białoruś)

16.30-17.00 PODSUMOWANIE. PYTANIA UCZESTNIKÓW. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/78-twoj-biznes-w-bialorusi-4?xref=90

 

Warsztat Praktyczny
BIZNES W ROSJI
26-27 marca 2015 r.
ul. Mechaników 30, Centrum Konferencyjne Roko, Warszawa


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją
• Rozliczenia w obrocie towarowym
• Certyfikacja towarów i usług
• Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji
• Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją
• Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

HONOROWY GOŚĆ:
Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

PRELEGENCI:
Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich
Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich
Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA
Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

Program: 

Dzień 1, 26 marca 2015 r.

8.30-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Zarządu, Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja

9.15-17.00 Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją.

Prelegent: Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

9.15-10.15 Unia Celna – Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan:
• Historia powstania UC;
• Wprowadzenie - Podstawowe zasady Unii Celnej;
• Ponad 170 milionowy rynek odbiorców jaki wspólnie tworzą mieszkańcy Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
• Organy Unii Celnej (ze szczególnym uwzględnieniem organów w zakresie obrotu towarowego), Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
• Akty prawne (Kodeks celny UC, postanowienia komisji oraz pozostałe akty prawne);
• Jednolite zasady regulacji pozataryfowej, wspólna taryfa celna;
• Procedury celne według Kodeksu Celnego Unii Celnej (rodzaje procedur i ich charakterystyka; analiza w zakresie ruchu towarów przez granicę i aspekty z tym związane);
• Przewóz ładunku zgodnie z międzynarodowym listem przewozowym w którym miejscem załadunku towaru jest Polska, a miejscem docelowym jest odbiorca z siedzibą na terytorium Unii Celnej;
• Akty normatywne Unii Celnej „O bezpieczeństwie mleka i artykułów mlecznych” oraz „O bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych”;
• Postanowienia Kodeksu Celnego Unii Celnej oraz Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białorusi, Rządem Republiki Kazachstanu z dnia 25.01.2008 r. „O jednolitych zasadach określenia kraju pochodzenia towarów” w stosunku do określenia kraju pochodzenia towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej z krajów trzecich.

10.15-11.30 - Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) – Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan, Republika Armenii i w perspektywie Republika Kirgiska.
• Wprowadzenie – podstawowe zasady i założenia EUG;
• Formalna i praktyczna działalność EUG w myśl postanowień traktatu;
• Baza prawna dla współpracy handlowo-gospodarczej jako dobry fundament dla dalszego rozwoju integracji euroazjatyckiej;
• Organy EUG;
• Intencje do stworzenia strefy wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą;
• Czy można znaleźć podobieństwa, a jeśli tak to jakie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w stosunku do Unii Europejskiej.

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 1:
• Wprowadzenie, system prawny;
• Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem zagranicznych inwestycji (w tym polskich), rejestracja;
• System podatkowy (podatki na szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym);
• Polsko-rosyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
• Inwestowanie. Podstawy prawne dla zagranicznych inwestycji („Ustawa o zagranicznych inwestycjach”). Inwestor zagraniczny zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 Aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej cz. 2:
• Specjalne Strefy Ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i jej warunków funkcjonowania po 1 kwietnia 2016 r.”;
• Działalność licencjonowana;
• Inne aspekty prawne i gospodarcze:
- rodzaje umów handlowych;
- kwestie związane z nabyciem nieruchomości;
- inwestycje budowlane w Federacji Rosyjskiej.

15.00-15.15 Przerwa na kawę

15.15-16.45 Aspekty prawne związane opłatami celnymi, dokumentacją celną, certyfikacja.
• Opłata celna i funkcjonowanie systemu taryfowego w Federacji Rosyjskiej;
• Bazowa stawka opłaty celnej;
• Wwóz towarów transportem drogowym na obszar celny UC;
• Wwóz towarów transportem kolejowym na obszar celny UC;
• Ustawa Federalna o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej;
• Warunki na jakich odbywają się opłaty celne (zabezpieczenia, zaliczki, zwroty, ulgi i inne aspekty z tym związane);
• Dokumentacja celna (rodzaje i charakterystyka, deklaracje i inne);
• Regulacje prawne w zakresie certyfikacji;
• Aspekty związane z certyfikacją w Federacji Rosyjskiej, innych krajach członkowskich EUG oraz postanowienia traktatowe w tym zakresie;
• Organy w zakresie certyfikacji;
• Wykaz towarów wymagających certyfikacji;
• Procedura dotycząca uzyskania certyfikatu i opłaty z tym związane;
• Dokumentacja w zakresie certyfikacji;
• Organy kontrolne, procedura odwoławcza, środki ochrony prawnej.

16.45-17.00 Dyskusja, pytania.

Dzień 2, 27 marca 2015 r.

8.45-9.00 REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00-10.30 Rozliczenia w obrocie towarowym
• rola, znaczenie i struktura kontraktu
• obrót walutą i płatności
• finansowanie i rozliczenia w eksporcie do Rosji
• finansowanie i rozliczenia w imporcie z Rosji

Prelegent: Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA

10.30-10.45 PRZERWA NA KAWĘ

10.45-12.45 Certyfikacja towarów i usług

Prelegent: Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

12.45-13.30 LUNCH

13.30-14.30 Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji

Prelegent: Rafał Paczkowski, ekspert ds. rynków wschodnich

14.30-14.45 PRZERWA NA KAWĘ

14.45-15.30 Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją

Prelegent: Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich

15.30-17.00 Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

Prelegent: Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

17.00-17.30 PODSUMOWANIE. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Więcej:http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/77-biznes-w-rosji?xref=89

 

Patronat medialny nad warsztatami objął rynekwschodni.pl Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2019-02-19)
UAHhrywna (Ukraina)0,1410
Wzrost0.14%
RUBrubel rosyjski0,0579
Wzrost0.17%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2019-02-13)
AMD (100)dram (Armenia)0,7831
Wzrost1.42%
GELlari (Gruzja)1,4483
Wzrost1.64%
MDLlej Mołdawii0,2232
Wzrost1.27%
AZNmanat azerbejdżański2,2534
Wzrost1.43%
KGSsom (Kirgistan)0,0548
Wzrost1.48%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,4052
Wzrost1.35%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0455
Wzrost1.11%
KZT (100)tenge (Kazachstan)1,0206
Wzrost2.17%

Biznes na Wschodzie

 

01.05.2018

 

Podatek VAT na Ukrainie

PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) – to podatek pośredni, który wchodzi w skład ceny towarów oraz realizacji usług i jest wpłacany do budżetu państwowego Ukrainy.

 
 

 

12.03.2018

 

Zmiany w prawie korporacyjnym (spółek) na Ukrainie

Ukraińskie prawo korporacyjne od kwietnia 2017 roku czekało na podpis prezydenta pod Ustawą o umowach korporacyjnych. 18 lutego 2018 roku Ustawa weszła w życie, czyli Ukraina funkcjonuje w nowej korporacyjnej rzeczywistości. Co to oznacza?

 
 
 

 

29.01.2018

 

Prywatyzacja na Ukrainie

 
 
 
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
 

Opinie

Armenia

10.05.2018

 
Pokojowa rewolucja w Armenii odniosła sukces - wola narodu została spełniona

Pokojowa rewolucja w Armenii odniosła sukces - wola narodu została spełniona

17 kwietnia Zgromadzenie Narodowe Armenii podjęło decyzję o powierzeniu funkcji premiera dotychczasowemu prezydentowi Serżowi Sarkisjanowi. Chociaż protesty przeciwko objęciu przez niego stanowiska szefa rządu trwały już kilka dni, nikt nie przypuszczał, że ten ruch doprowadzi do ogromnych demonstracji ulicznych.

 
 

Kazachstan

26.02.2018

 

Krótka analiza rynku motoryzacyjnego Kazachstanu w 2017 roku

Wg danych Związku Przedsiębiorstw Branży Motoryzacyjnej Kazachstanu „KazAutoProm”, w 2017 roku w Kazachstanie wyprodukowano 19 547 środków transportu (w tym samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, maszyny specjalne i naczepy). Wielkość produkcji w wyrażeniu naturalnym zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego 2,5-krotnie.

 
 
 
 
 
 

Wiedza

Rosja

29.01.2019

 

Eurazjatycki Bank Rozwoju – narzędzie ekonomicznej integracji na obszarze byłego ZSRR

Jednym z priorytetów polityki prezydenta Władimira Putina po jego dojściu do władzy na początku XXI wieku była odbudowa pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i rządach Borysa Jelcyna. Naturalnym kierunkiem ofensywy międzynarodowej była reintegracja oraz odzyskanie wpływów na obszarach niegdyś wchodzących w skład państwa sowieckiego. Rosyjscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę, że dla powodzenia tej strategii konieczne będzie podjęcie działań nie tylko o charakterze politycznym, ale również ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym. 

 
 

Ukraina

26.05.2014

 

Raport: Ukraińscy oligarchowie

Mimo, że robią wielkie interesy zajmują się również polityką. Tworzą partie, kreują rządy, obejmują urząd prezydenta. Świat ukraińskiej polityki liczy się z ich decyzjami. Są przykładem tego, że na Ukrainie wielki biznes jest związany z wielką polityką. Zapraszamy do lektury kolejnego (drugiego) już raportu portalu rynekwschodni.pl poświęconego tym razem ukraińskim oligarchom.

 

 
 
 
 
 
 

Wideo

 

Zaproszenia

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 

 

08.12.2016

 

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w 2017 roku

Misje Gospodarcze do Kazachstanu w I połowie 2017 roku organizowane przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.

 
 

 

25.11.2016

 

Debata: Dobra zmiana. Spojrzenie z Moskwy

W dniu 6 grudnia 2016 (wtorek) w godzinach 11.00-13.30 Fundacja im. Stefana Batorego organizuje debatę „Dobra zmiana. Spojrzenie z Moskwy” (siedziba Fundacji, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). 
 
 

Po godzinach

Tadżykistan

21.06.2018

 
Czy w Tadżykistanie i Uzbekistanie warto jest promować polskie kino? Festiwal Wisła pokazuje, że tak!

Czy w Tadżykistanie i Uzbekistanie warto jest promować polskie kino? Festiwal Wisła pokazuje, że tak!

Rozpoczyna się 6. Festiwal Filmów Polskich "Wisła" w Tadżykistanie. W dniach 21 – 24 czerwca w kinie Studia Filmowego "Tadżykfilm" w Duszanbe widzowie zobaczą dziewięć polskich produkcji.

 
 

Rosja

15.06.2018

 
W Twerze i Torżoku odbędzie się Festiwal Filmów Polskich Wisła

W Twerze i Torżoku odbędzie się Festiwal Filmów Polskich Wisła

Od 15 do 24 czerwca w Twerze odbędzie się 4. Festiwal Filmów Polskich "Wisła".

 
 

Rosja

31.05.2018

 
Ostatnia transmisja sezonu – „Coppelia” na żywo z Teatru Bolszoj

Ostatnia transmisja sezonu – „Coppelia” na żywo z Teatru Bolszoj

nazywowkinach.pl – dystrybutor transmisji i retransmisji operowych, baletowych i teatralnych do kin –zaprasza 10 czerwca (niedziela, 17:00) na transmisję HD LIVE „Coppelii” z muzyką Léo Delibesa. Spektakl będzie można obejrzeć na żywo w 20 ośrodkach w całej Polsce. Wiele kin organizuje również letnie retransmisje.

 

 
 

Rosja

26.05.2018

 
Laureaci 11. Festiwalu Filmów Polskich Wisła

Laureaci 11. Festiwalu Filmów Polskich Wisła

Jury w składzie: Przewodniczący, krytyk filmowy Wiktor Matizen, aktorka Olga Łapszyna i reżyser Michaił Segał przyznało Grand Prix w Konkursie Filmów Fabularnych 11.Wisły filmowi "Jestem mordercą" w reżyserii Macieja Pieprzycy "za mistrzowskie połączenie kryminału z dramatem socjalno-psychologicznym".

 
 

Rosja

17.05.2018

 
Startuje 11. Festiwal Wisła w Moskwie

Startuje 11. Festiwal Wisła w Moskwie

Rozpoczyna się 11. Festiwal Filmów Polskich "Wisła" w Moskwie. Najlepsze polskie produkcje zostaną pokazane w czterech moskiewskich kinach - "Pięć gwiazd na Pawieleckiej", "Iluzjon", "Oktiabr", "Sali kinowej Galerii Trietiakowskiej" – a także w "Nowej Przestrzeni Teatru Nacji". Ponad 100 filmów i 30 znakomitych gości. Spotkania, warsztaty filmowe, koncerty i wystawy. Do 24 maja pokażemy rosyjskim widzom wszystko, co najlepsze w polskiej kinematografii!

 
 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2018

Zaloguj